vaka rodilja koja ima prebivalište na području Grada Gospića najmanje 6 mjeseci prije dana podnošenja zahtjeva ima pravo na novčanu potporu za novorođeno dijete.

Pravo na navedenu potporu rodilja može ostvariti do navršenih 6. mjeseci života djeteta.

Visina iznosa Potpore rodilji za novorođeno dijete određuje se u iznosu od 2.000,00 kuna za svako novorođeno dijete.

Podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti dokaze potrebne za ostvarivanje prava:

  1. presliku osobne iskaznice rodilje;
  2. uvjerenje o prebivalištu rodilje;
  3. presliku rodnog lista rođenog djeteta i ostale djece u obitelji;
  4. presliku tekućeg računa rodilje ili člana kućanstva sa IBAN-om obavezno;
  5. zahtjev i izjavu o članovima zajedničkog kućanstva popunjeno i potpisano u Odjelu
  6. po potrebi i ostale dokaze.
Back to top