Ponedjeljak, Srpanj 24, 2017
Croatian English French German Italian Russian Spanish

Dnevni red 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića

Vijecnica

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t., 7/15), članka 65. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13), sazivam 24. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 21. prosinca 2016. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici, Budačka 55, s početkom u 15.30 sati.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
                                                                         Petar Radošević, v.r.

 Dnevni red:

 1. Aktualni sat 
 2. Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o donošenju Strategije razvoja Grada Gospića za razdoblje 2016. – 2020. godine;
  Izvjestitelj: JOSIP KOVAČEVIĆ / PREDSTAVNIK IZRAĐIVAČA RENATA ŠEPERIĆ PETAK
 4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2016. godinu;
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2016. godinu;
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospiča za 2016. godinu;
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2016. godinu;
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2016. godinu;
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu;
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini;
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2016. godini;
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2016. godini;
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2016. godinu:
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 14. Razmatranje i usvajanje prijedloga Analize stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Gospića za 2016. godinu;
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 15. Razmatranje i usvajanje prijedloga II izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2016. godinu,  prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2016. godinu i izmjene Plana razvojnih Programa Grada Gospića za razdoblje 2016. do 2018. godine
  Izvjestitelj: DRAGICA LAZIĆ
 16. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2017. godinu;
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 17. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u školstvu za 2017. godinu;
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 18. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba zdravstvene zastite zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2017. godinu;
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 19. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2017. godinu;
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 20. Razmatranje i usvajnje preijedloga Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića za 2017. godinu;
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 21. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba udruga građana od interesa za Grad Gospić za 2017. godinu;
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 22. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2017. godinu;
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 23. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu;
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 24. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastruktureu 2017. godini;
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 25. Razmatranje i usvajnje prijedloga Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2017. godini;
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 26. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini;
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 27. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2017. godini;
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 28. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2017. godinu;
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 29. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana razvoja sustava Civilne zaštite na području Grada Gospića za 2017. godinu;
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 30. Razmatranje i usvajanje prijedloga Proračuna Grada Gospića za 2017. godinu, prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2017.  godinu, prijedloga Projekcije Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 2017 – 2019. godine i Plana razvojnih programa Grada Gospića za 2017 i projekcije za 2018. i 2019. godinu;
  Izvjestitelj: DRAGICA LAZIĆ
 31. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića;
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 32. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku natječaja za prodaju građevinskih parcela br. 8 i 9 u Zoni poslovnih namjena Smiljansko polje;
  Izvjestitelj: JOSIP KOVAČEVIĆ
 33. Razmatranje i usvajnje prijedloga Odluke o nerazvrstanim cestama ;
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 34. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Grada Gospića ;
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 35. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava služnosti u korist HEP – Operatora distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić;
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 36. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja Like Gospić;
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 37. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za prijavu na natječaj iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.;
  Izvjestitelj: JOSIP KOVAČEVIĆ
 38. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o određivanju pravnih osoba o interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Gospića;
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 39. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra – puta, na nekretnini označenoj kao kat.čest. br. 3868 k.o. Vrebac;
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 40. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića;
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 41. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području Grada Gospića;
  Izvjestitelj: JOSIP KOVAČEVIĆ
 42. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik;
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 43. Razmatranje i usvajanje Prijedloga za razrješenje osobe za obavljanje mrtvozorničke djelatnosti na području Grada Gospića;
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 44. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdolje od 01. do 30. rujna, od 01. do 31. listopada i od 01. do 30. studenog 2016. godine i donošenje Zaključaka o primanju na znanje Izvješća
  Izvjestitelj: PETAR KRMPOTIĆ

pitajte-nas

pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadom
studija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting