Utorak, Travanj 24, 2018

Obavjest i uputa kandidatima - Viši stručni suradnik za graditeljstvo

Natječaji - zapošljavanje

KLASA:112-02/17-01/1

URBROJ:2125/01-04-17-04

Sukladno odredbama članka 19. - 22., a u vezi članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja daje slijedeću

OBAVIJEST I UPUTU

kandidatima/kandidatkinjama u postupku natječaja za prijam službenika/službenice

u Gradski upravni odjel za komunalne djelatnosti, stanovanje,

graditeljstvo i zaštitu okoliša

I. OBJAVA NATJEČAJA

Pročelnik Gradskog upravnog odjela za komunalne djelatnosti, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu

okoliša Grada Gospića raspisao je Javni Natječaj za prijam službenika/službenice u Gradski upravni odjel za komunalne djelatnosti, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Natječaj).

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 93 dana 15. rujna 2017. godine i na službenim web-stranicama Grada Gospića (www.gospic.hr ).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave Natječaja u „Narodnim novinama“.

Naziv radnog mjesta i opis standardnih mjerila potrebnog stručnog znanja

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GRADITELJSTVO / VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA GRADITELJSTVO - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad od tri mjeseca

Opći uvjeti:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Posebni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni stručni ispit

II. OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI – Viši stručni suradnik graditeljstvo/Viša stručna suradnica za graditeljstvo:

 • sudjeluje i priprema natječajnu dokumentaciju za projektiranje i građenje objekata
 • kontrolira projektnu dokumentaciju za izvođenje radova
 • predlaže i sudjeluje u izradi programa izgradnje objekata i infrastrukture
 • priprema dokumentaciju za ishođenje dozvola i ostale dokumentacije za građenje objekata
 • obavlja poslove u svezi upravljanja, održavanja i gradnje nerazvrstanih cesta i dr. komunalnih objekata
 • koordinira izgradnju s drugim institucijama i tvrtkama
 • prati i proučava propise koji se odnose na navedene djelatnosti
 • obavlja i druge srodne poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika Upravnog odjela

Podaci o plaći

Koeficijent složenosti poslova Višeg stručnog suradnika za graditeljstvo/više stručne suradnice za graditeljstvo je 2,83, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.500,35 kn. Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik/službenica raspoređen/raspoređena i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Dobiveni iznos predstavlja plaću u bruto iznosu.

III. PROVEDBA POSTUPKA I NAČIN TESTIRANJA

 1. 1.Natječaj provodi Povjerenstvo zanatječaja, koje obavlja sljedeće poslove:
 • utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune
 • utvrđuje listu kandidata/kandidatkinja prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem
 • kandidate/kandidatkinje s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
 • provodi postupak provjere znanja i sposobnosti
 • podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata/kandidatkinja, s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti
 1. 2.Prijave kandidata/kandidatkinja koji se ne upućuju u daljnji postupak. Ukoliko je prijava na natječaj nepravodobna (podnesena nakon isteka roka za podnošenje prijave) i/ili nepotpuna (ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju), ista se neće razmatrati, a osoba koja je podnijela nepotpunu i/ili nepravodobnu prijavu ili osoba koja ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja ne smatra se kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na Natječaj. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja dostavit će se pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim/prijavljenom na Natječaj. Protiv obavijesti osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka.
 1. 3.Provjera znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji/koje ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Za kandidata/kandidatkinju koji/koja ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

IV. PRAVILA TESTIRANJA

 1. 1.Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata/kandidatkinja bit će zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kandidatkinje koji ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, neće moći pristupiti testiranju.
 2. 2.Za kandidata/kandidatkinju koji/koja ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na Natječaj.
 3. 3.Po utvrđivanju identiteta, kandidatima/kandidatkinjama će biti podijeljeni testovi po područjima provjere znanja.
 4. 4.Pismena provjera traje 45 minuta (pisani dio).
 5. 5.Kandidati/kandidatkinje su dužni/dužne pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.
 6. 6.Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti u prostoriji za testiranje nije dopušteno:
  1. a.koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
  2. b.koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
  3. c.napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera znanja i sposobnosti
  4. d.razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama odnosno na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata/kandidatkinja
 7. 7.Ukoliko pojedini kandidat/kandidatkinja prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen/udaljena s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.
 8. 8.Za svaki dio provjere znanja kandidatima/kandidatkinjama se dodjeljuje od 1 do 10 bodova ili se utvrđuje 0 bodova. Smatra se da su kandidati/kandidatkinje uspješno položili/položile testove ako su iz svakog djela provjere znanja iostvarili/ostvarile najmanje 50% (5 bodova) na testiranju.
 9. 9.Kandidate/koji/koje su uspješno položili/položile testove Povjerenstvo poziva da pristupe razgovoru (intervju) kojim Povjerenstvo utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Gradu Gospiću. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10.
 10. 10.Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje Rang listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.
 11. 11.Povjerenstvo izrađuje, i uz ranije utvrđenu Rang-listu kandidata/kandidatkinja, podnosi pročelniku Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti.
 12. 12.Pročelnik Upravnog tijela donosi rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata/kandidatkinje. Rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima/prijavljenim na Natječaj. Protiv rješenja o prijmu u službu kandidat/kandidatkinja koji nije primljen/primljena može podnijeti žalbu Gradonačelniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o prijmu.
 13. 13.Izabrani kandidat/kandidatkinja mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavijesti o izboru u roku od 8 dana, a prije donošenja rješenja o prijmu.
 14. 14.Poziv za testiranje bit će objavljen na službenoj web-stranici i oglasnoj ploči Grada Gospića, najmanje pet (5) dana prije testiranja.

V. PODRUČJE TESTIRANJA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere znanja i intervju kandidatima/kandidatkinjama se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

a) Pisano testiranje sastoji se od:

 1. 1)Opći dio - Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva RH i osnova lokalne i područne (regionalne) samouprave
 2. 2)Posebni dio – Područje graditeljstva

b) Intervju s Povjerenstvom za provedbu natječaja

Intervju se provodi samo s kandidatima/kandidatkinjama koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja, a s istim se utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata/kandidatkinja za rad u Gradu Gospiću.

VI. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA TESTIRANJE

1. Opći Dio - Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i osnova lokalne i područne (regionalne) samouprave

1.1.Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i pročišćeni tekst 05/14)

1.2 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13 i 137/15)

1.3 Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11)

1.4 Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09)


2. Posebni dio - Područje graditeljstva


2.1Zakon o gradnji(„Narodne novine“ br.153
/13,20/17)

2.2Zakon o prostornom uređenju(„Narodne novine“ br. NN 153/13 i 65/17)

2.3Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama(„Narodne novine“ br.86/12, 143/13 i 65/17)

2.4Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ br. 78/15)

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA


pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting