Utorak, Travanj 24, 2018

Natječaj za višeg stručnog suradnika za imovinsko-pravne poslove

Natječaji - zapošljavanje

KLASA: 112-02/17-01/2
URBROJ: 2125/01-05-17-01

Na temelju članka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11) -u daljnjem tekstu: ZSN, pročelnik –tajnik Tajništva, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Za prijam u službu u Grad Gospić, Tajništvo

 • viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove - 1 izvršitelj M/Ž na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

Posebni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva
 • položen državni stručni ispit

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete propisane člankom 12. ZSN-a, te za njihov prijam ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Uz pisanu prijavu kandidati trebaju obavezno priložiti :

 • životopis
 • presliku domovnice
 • presliku diplome
 • dokaz o radnom stažu/radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima
 • uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)
 • presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.


Prijavu mogu podnijeti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz uvjet da ga polože u roku od jedne godine od dana rasporeda.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu je dužan priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu iz kojih je vodljivo spomenuto pravo te dokaz o nezaposlenosti.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, navedeni su na službenim internetskim stranicama Grada Gospića (www.gospic.hr)
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Na službenoj internetskoj stranici Grada Gospića (www.gospic.hr) i oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Gospića objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“a na adresu: Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, sa naznakom: „Natječaj za prijam u službu – ne otvaraj“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

PROČELNIK
Slaven Stilinović, dipl.ing.

Upute kandidatima za prijam u radni odnos - PREUZMITE DOKUMENT ( PDF )

pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting