Četvrtak, Travanj 26, 2018

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika /pročelnice Gradskog upravnog odjela za samoupravu i upravu Grada Gospića

Natječaji - zapošljavanje

KLASA:112-02/17-01/2
URBROJ: 2125/01-05-17-01

Na temelju članka 17. i 19. st. 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" br. 86/08 i 61/11),u daljnjem tekstu: ZSN, gradonačelnik Grada Gospića raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika /pročelnice Gradskog upravnog odjela za samoupravu i upravu Grada Gospića

1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Posebni uvjeti za prijam:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, prirodne ili društvene struke
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
 • poznavanje rada na računalu

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete propisane člankom 12. st.1. ZSN-a, te za njihov prijam ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Uz pisanu prijavu kandidati trebaju obavezno priložiti :

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu (presliku domovnice, osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice)
 • ovjereni presliku diplome
 • dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ( potvrda o podacima iz matične evidencije HZMO, rješenje, ugovor o radu ili drugi dokaz o radnom iskustvu u struci i na odgovarajućim poslovima)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni i istražni postupak ( ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)
 • presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu, ako je isti položen
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka15. i 16. ZSN-a(ne treba ovjeravati).

Prijavu mogu podnijeti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz uvjet da ga polože u roku od jedne godine od dana rasporeda.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo odgovarajuće stručne spreme i struke ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima kao i radno iskustvo ostvareno u poslovima u međunarodnim organizacijama.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu je dužan priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu iz kojih je vodljivo spomenuto pravo te dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, navedeni su na web stranici Grada Gospića (www.gospic.hr)

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Na web stranici Grada Gospića (www.gospic.hr) i oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Gospića objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Prijave na natječaj s prilozima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“a na adresu: Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, sa naznakom: „Natječaj za imenovanje pročelnika – pročelnice, ne otvaraj“.

Osobe koje podnesu nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

GRAD GOSPIĆ

GRADONAČELNIK

Karlo Starčević

Upute kandidatima za prijam u radni odnospjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting