Petak, Siječanj 19, 2018

POU

jezici 2018_Medium

POU

jezici u_turizmu_2018_Large

Popis važećih propisa

GRAD GOSPIĆ
- Statut Grada Gospića (07/09, 05/10, 07/10, 01/12, 02/13, 03/13, 07/15)

- Poslovnik Gradskog vijeća Grada Gospića (07/09, 03/13)

DIMNJAČARSKA SLUŽBA
- Odluka o organizaciji i radu dimnjačarske službe (3/13)

FINANCIJE
- Odluka o gradskim porezima Grada Gospića (07/07)

     - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Gospića (01/08)

     - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Gospića (08/09)

GRADNJA
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Gospića za 2013. godinu (09/12)

- Plan utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini (09/12)


GROBLJA

- Odluka o grobljima (01/99, 08/06 i 01/10)

- Odluka o obavljanju poslova prijevoza pokojnika na području Grada Gospića (10/10)

- ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na cijene usluga u grobljima na području Grada Gospića- CJENIK- ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na cijene usluga u grobljima na području Grada Gospića- CJENIK (09/12)


JAVNI PRIJEVOZ

- Odluka o javnom linijskom prijevozu putnika u cestovnom prometu na području Grada Gospića (08/09)

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnom linijskom prijevozu putnika u cestovnom prometu na području Grada Gospića (10/09)

- Vozni red autobusnih linija na području Grada Gospića (02/10)

Javni prijevoz redovitih učenika srednjih škola 

- ODLUKA o sufinanciranju cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2017/2018. 

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje cijene prijevoza redovitih učenika srednjih škola

 


KOMUNALNO GOSPODARSTVO

- Odluka o komunalnom redu (08/09)

- Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Gospića (10/09, 08/11, 02/12, 03/13, 09/13)

- Odluka o uvjetima, načinu i opostupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Gospića (08/09 ,10/09)

- Odluka o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenoga građevinskog zemljišta (08/09, 03/10, 01/12)

- Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za razdoblje do 2015. godine (09/10)

- Plan gospodarenja otpadom Grada Gospića za razdoblje do 2015. godine (09/10)

- Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za 2010. godinu. (04/11)

- Odluka o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom (02/10)

- Zaključak o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu USLUGA d.o.o., Gospić na Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom (03/10)

- CJENIK gospodarenja komunalnim otpadom (03/10)

- Odluka o nerazvrstanim cestama (09/10)

- Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Gospića u 2011. godini (11/10 i 9/11)

- Pravilnik o iskaznici, oznaci i službenoj odjeći komunalnih redara (04/10)

- PRAVILNIK o postavljanju kioska, drugih građevina gotove konstrukcije i pokretnih naprava na području Grada Gospića

- PRAVILNIK o načinu postavljanja zaštitnih naprava, tvrtke, natpisa, jarbola, reklama i reklamnih panoa na području Grada Gospića

- PRAVILNIK o kriterijima za određivanje naknade za postavljanje natpisa, plakata, reklama i reklamnih panoa

 

KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOS
- Odluka o komunalnoj naknadi Grada Gospića (09/01, 03/02, 05/03, 03/04, 02/05, 08/06, 09/07, 03/08)

- Odluka o vrijednosti boda kao osnovice za obračun visine komunalne naknade (10/09)

- Odluka o komunalnom doprinosu Grada Gospića (04/11, 01/13, 3/13)

 

POSLOVNI PROSTOR

- Odluka o visini zakupnine za davanje u zakup poslovnih prostora (03/12)

- Odluka o imenovanju Komisije za davanje u zakup poslovnih prostora (03/12)

- Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (01/12)

- Odluka o davanju gradskih prostora na privremeno i povremeno korištenje (04/10)

PROMET
-Odluka o uređenju prometa na području Grada Gospića (10/11)
-Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja (04/10)

SAVIJET MLADIH

- Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Gospića (01/14)

- Odluka o izboru predsjednika Savjeta mladih Grada Gospića (02/14)

- Odluka o izboru zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Gospića (02/14)

 


SOCIJALNA SKRB

-Odluka o socijalnoj skrbi Grada Gospića (08/13, 01/14)

- Odluka o visini iznosa Potpore rodilji za novorođeno dijete i Potpore roditeljima (skrbnicima) djece s teškoćama u razvoju za 2017. godinu

- Odluka o visini iznosa Pomoći nabave školskih udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2014./2015.

SPOMENIČKA RENTA

- Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu (03/12)

- Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu (09/12)

- Odluka o visini spomeničke rente Grada Gospića (02/04, 01/06, 11/07, 08/09, 11/10)

- Zaključak o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te ostalih građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Gospića (03/07, 10/07, 01/08, 09/09 i 03/10)

- Zaključak o imenovanju Povjerenstva za obradu prijava i predlaganje Liste prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te ostalih građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Gospića (09/09)

- Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ugovaranje i praćenje izvršenja Programa za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te ostalih građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Gospića (09/09)

- PLAN raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. godinu (01/11, 07/11)


STAMBENI ODNOSI
- Odluka o najmu stanova (01/10)


- Zaključak o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine (02/10)


- Zaključak o osnutku i imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga za dodjelu stanova u najam (02/10)


- Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Gospića (08/09, 10/09)


- Zaključak o osnutku i imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama 


- Odluka o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (2/08 i 8/09)


 

TRGOVINA NA MALO

- ODLUKA o uvjetima i mjestima za obavljanje djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica na području Grada Gospića (09/13)


VATROGASTVO
- Odluka o prihvaćanju (revizije) Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Gospića i donošenju Plana zaštite od požara tehnoloških eksplozija Grada Gospića (10/11)


VETERINARSTVO
-
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (01/11)


VIJEĆE ZA PREVENCIJU
- Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju (11/08, 08/09, 11/09, 8/12, 1/13)

VODNE USLUGE

- Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Grada Gospića (03/12)

- Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini (09/11)

- Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (06/11)

- Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga (05/11)

- Odluka o cijeni vodnih usluga

 

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
-Odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Gospića (08/09, 11/10 i 04/11)

-Odluka o imenovanju Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Gospića (01/14)

-Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Gospića (06/11)

pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting