Četvrtak, Lipanj 21, 2018

Javni natječaj za imenovanje pročelnika-tajnika u Tajništvo Grada Gospića

Javni natječaji

KLASA: 112-02/13-01/06

URBROJ: 2125/01-02-13-01

 

Na temelju članka 19. st. 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11), Gradonačelnik Grada Gospića, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje pročelnika-tajnika u Tajništvo Grada Gospića, na neodređeno vrijeme -  1 izvršitelj/ica

Opći uvjeti za prijam u službu:

- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 Posebni uvjeti za prijam u službu:

- magistar struke ili stručni specijalist pravne, prirodne ili dr. društvene struke,
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
- položen državni stručni ispit.

 Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

 U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

 Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao svoju prijavu na natječaj.

 Na službenoj web - stranici Grada Gospića (www.gospic.hr) navest će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojih područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

 Na istoj web – stranici, kao i na oglasnoj ploči Grada Gospića objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

-  životopis,
- dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
- dokaz o stručnoj spremi – presliku diplome,
- presliku radne knjižice (stranice s osobnim podacima, podacima o školskoj i stručnoj spremi, zaposlenju i stažu – za dokazivanje ostvarenog radnog staža do 1. srpnja 2013. god.) ili/i potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (za dokazivanje ostvarenog radnog staža nakon 1. srpnja 2013. god),
- potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (preslika rješenja) kojom se dokazuje ostvaren radni staž u trajanju od najmanje 5 godina na odgovarajućim poslovima,
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
- vlastoručno potpisanu izjavu da za imenovanje u službu ne postoje zapreke iz čl. 15 i 16.   Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu.

 Uvjerenje (medicine rada) o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati prije donošenja rješenja o imenovanju.

 Prijave na natječaj, zajedno s prilozima, kandidati su dužni dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Grad Gospić, Budačka 55, 53000 Gospić, s naznakom " Natječaj za imenovanje pročelnika - tajnika Tajništva - Ne otvaraj".

 Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u zakonskom roku.

GRAD GOSPIĆ

pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting