Četvrtak, Lipanj 21, 2018

Natječaj za prijam službenika/ce u Gradski upravni odjel za komunalne djelatnosti stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Javni natječaji

KLASA: 112-02/13-01/05
URBROJ: 2125/01-04-13-02

Natemelju članka 19. st.1 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN» br.86/08 i 61/11), pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, stanovanje, graditeljstvo izaštitu okoliša, objavljuje

 

N A T J E Č A J

za prijam službenika/ce u Gradski upravni odjel za komunalne djelatnosti stanovanje, graditeljstvo i  zaštitu okoliša

 

1. Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
-       1 izvršitelja/ice u na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Osim općih uvjeta za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta) kandidati/ kandidatkinje, moraju ispunjavati i posebne uvijete:

-       magistar struke ili stručni specijalist strojarske ili građevinske struke,

-       najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-       položen državni stručni ispit

 

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj)samoupravi («Narodne novine» br. 86/08 i61/11).

 

Uz pisanu prijavu kandidat/kandidatkinja treba obavezno priložiti:

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice,vojne iskaznice ili domovnice)
  • preslik diplome
  • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidati imaju položen državni stručni ispit)
  • preslik radne knjižice (stranice s osobnim podacima, podacima o školskoj i stručnoj spremi, zaposlenju i stažu – za dokazivanje ostvarenog radnog staža do 1. srpnja 2013.) ili/i potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (za dokazivanje ostvarenog radnog staža nakon 1. srpnja 2013.)
  • potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenim na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje (ugovor o radu, potvrda poslodavca, riješenje o rasporedu i sl.)
  • uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6mjeseci od objave natječaja)
  • vlastoručno   potpisanu   izjavu   o   nepostojanju   zapreka   iz   članka   15.   i   16.   Zakona   oslužbenicima i namještenicima u lokalnoji područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Natjecati se mogu i  kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u zakonskom roku.        

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta dostavlja kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja riješenja o prijmu u službu.

Za kandidate prijavljene na natječaj a koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo za provedbu natječaja provest će testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra e da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Grada Gospića www.gospic.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja.

Na istoj web stranici objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu takve prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

Osobe koji nei spunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji podnesu nepravodobnu i neurednu prijavu obavijestit će se o tome pisanim putem.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju  dužni su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvijetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvijete za ostvarenje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvijeta, kao i riješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu : Grad Gospić,  Budačka 55, 53000 Gospić, s naznakom “Natječaj za prijam službenika/ce - ne otvaraj”.

O  rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon konačnosti (izvršnosti) riješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte bit će vraćena dokumentacija priložena prijavi.

 

                                                                                                                                   GRAD GOSPIĆ


pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting