Nedjelja, Svibanj 20, 2018

Obavijest i uputa kandidatima u postupku natječaja za prijam službenika u Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu

Javni natječaji

UPUTE KANDIDATIMA/KINJAMA

VIŠI REFERENT ZA RURALNI RAZVOJ

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Gradski upravi odjel za samoupravu i upravu,  Odsjek za gospodarstvo i ruralni razvoj

 Opis poslova:

-  obavlja stručnu obradu i rješava složene upravne i stručne poslove i zadatke iz područja ruralnog razvoja,
- prati i analizira stanje ruralnog razvoja predlaže i provodi mjere u cilju poticanja ruralnog razvoja kroz unaprjeđenje  poljoprivrede, šumarstva, turizma i drugih srodnih djelatnosti,
- sudjeluje u izradi strategija i programa vezanih uz ruralni razvoj općenito u kojima se planiraju potrebe i način korištenja  gospodarskih resursa,
- vodi manje složene projekte iz područja ruralnog razvoja,
- pruža stručnu pomoć povremenim radnim tijelima iz nadležnosti Odsjeka,
- komunicira unutar, a povremeno i izvan Odjela s institucijama od utjecaja na provedbu plana i programa Odjela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija,
- prati zakonske propise iz područja ruralnog razvoja i upravljanja prirodnim resursima,
- sudjeluje u izradi prijedloga odnosno nacrta općih akata,
- izvršava akte Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
- obavlja i druge poslove po nalogu voditelja i pročelnika Upravnog odjela

Podaci o plaći:

Plaća radnog mjesta službenika  (viši referent za ruralni razvoj) čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi (1,89) i osnovice za izračun plaće u visini od 3.500,35 kn, uvećan za 0.5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

VIŠI REFERENT ZA GRADSKE POREZE

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Gradski upravi odjel za samoupravu i upravu,  Odsjek za proračun i računovodstvo

Opis poslova:

- prati i proučava pozitivne zakonske propise iz područja financiranja jedinica lokalne samouprave kao i   druge zakonske propise  kojima se regulira razrez i naplata gradskih poreza,
- priprema i obrađuje podatke te vodi upravni postupak za razrez i naplatu gradskih poreza,
- rješavanje u upravnim stvarima,
- knjiži naplatu poreza – analitika,
- obavlja rad sa strankama, izrađuje statistiku iz područja gradskih poreza,
- prati zakonske propise iz područja financijskog upravljanja i kontrola,
- obavlja i druge srodne poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika Upravnog odjela.

Podaci o plaći:

Plaća radnog mjesta službenika  (viši referent za gradske poreze) čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi (1,89) i osnovice za izračun plaće u visini od 3.500,35 kn, uvećan za 0.5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI, PODRUČJA PROVJERE, PRAVNI IZVORI

Testiranje kandidata:

Testiranje kandidata sastoji se od pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prima.
Poziv za testiranje bit će objavljen na službenoj web-stranici i oglasnoj ploči Grada Gospića, najmanje pet (5) dana prije testiranja.

Provjera znanja i područje provjere – pisani test iz:

-          poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske
-          provjera znanja,sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta

Pravni Izvori za pripremu kandidata :

Opći dio:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst,113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10 i 85/10-pročišćeni tekst)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)
 • Statut Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 02/13 i 3/13-p.t.)
Posebni dio - viši referent za ruralni razvoj:
 • Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 149/2009, 127/2010, 50/2012, 120/2012, 148/2013)
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu  („Narodne novine“ broj 39/2013)
 • Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 80/2013148/201341/2014)
 • Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 101/2013)

Posebni dio- viši referent za gradske poreze:

 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne Novine" broj 117/1993, 92/1994, 69/1997, 33/2000, 73/2000, 127/2000, 59/2001, 107/2001, 117/2001, 150/2002,147/2003, 132/2006, 26/2007, 73/2008, 25/2012)
 • Opći porezni zakon ("Narodne Novine" broj 147/2008, 18/2011, 78/2012, 136/2012, 73/2013)
 • Ovršni zakon ("Narodne Novine" broj 112/2012, 25/2013)
 • Zakon o kamatama ("Narodne Novine" broj 94/200435/2005)
 • Odluka o gradskim porezima Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br 07/07, 01/08, 08/09)

 

 

Način na koji se vrši testiranje

1. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem biti će pozvani na testiranje. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
2. Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.
3. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilješki, mobitela, napuštati prostoriju u kojoj se obavlja provjera, razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate.
4. Nakon uvodnih radnji započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja, sposobnosti i vještina za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidat prijavio.
5. Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova ili se utvrđuje 0 bodova.
6. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti  ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju.

RAZGOVOR ( INTERVJU)

1.S kandidatima koji su zadovoljili na pismenom dijelu testiranja bit će održan razgovor (intervju), a o datumu održavanja istog kandidati će biti usmeno obaviješteni na pismenom dijelu testiranja.
2. Kandidati koji ne ostvare najmanje 50% (5 bodova) bodova iz svakog dijela pismene provjere ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).
3. Povjerenstvo kroz razgovor (intervju) s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj samoupravi.
4. Rezultati razgovora (Intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10

Nakon provedenog testiranja i razgovora Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Povjerenstvo dostavlja pročelniku upravnog tijela Izvješće o provedenom postupku uz koje prilaže rang-listu kandidata koje predlaže za prijam u službu. Izabrani kandidat, po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja Rješenja o prijmu u službu.

Pročelnik upravnog odjela donosi rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Protiv rješenja o prijmu u službu kandidat koji nije primljen ima pravo žalbe gradonačelniku Grada Gospića u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o prijmu.

 Klasa: 112-02/14-01/03
Urbroj: 2125/01-03-13-03
Gospić, 21.05.2014.god.

Povjerenstvo za provedbu natječaja   

pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting