Održana 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

14.gv

10. ožujka 2015. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, održana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su usvojeni slijedeći akti:

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru za razdoblje 2011., 2012., 2013. i 2014. godinu na području Grada Gospića
 2. Odluka o donošenju V Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića
 3. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku natječaja za prodaju građevinske parcele br. I1-4 u Zoni poslovnih namjena „Smiljansko polje”
 4. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2015. godinu
 5. Odluka o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 2015. godinu
 6. Odluka o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2015. godinu
 7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
 8. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Gospića
 9. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada trgovačkom društvu Komunalac Gospić d.o.o.
 10. Odluka o prihvaćanju Izmjena Troškovnika održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Gospića
 11. Godišnji Plan dodjele koncesija na području Grada Gospića za 2015. godinu
 12. Odluka o stjecanju poslovnog udjela Grada Gospića u trgovačkom društvu Hrvatski radio – radio Gospić d.o.o.
 13. Odluka o prijenosu dugotrajne i kratkotrajne imovine i sitnog inventara proračunskom korisniku Samostalna narodna knjižnica Gospić                                                        
 14. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini označenoj kao kat. čest. br. 2603/2 k.o. Gospić
 15. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Gospića
 16. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gospića za 2015. godinu
 17. Odluka o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2015. godini
 18. Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Gospića za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. godine – na znanje -
 19. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. do 31. prosinca 2014, od 01. do 31. siječnja i 01 do 28. veljače 2015. godine