JAVNI NATJEČAJ

KLASA: 112-02/18-01/5

URBROJ: 2125/01-04-18-02

Na temelju članka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 86/08 i 61/11, 04/18), pročelnik Gradskog upravnog odjela za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam službenika/službenice u službu u Grad Gospić, Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo na radno mjesto, Referent komunalni – prometni redar, 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Osim općih uvjeta (propisanih člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 86/08 i 61/11, 04/18) ) kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema tehničke ili društvene struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni stručni ispit
 • za prometnog redara (završen program osposobljavanja i vozački ispit B kategorije).

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti te radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 86/08 i 61/11, 04/18).

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni (u neovjerenom presliku) priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
 • dokaz o stručnoj spremi: diploma,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseca od objave natječaja),
 • uvjerenje o položenome državnom stručnom ispitu (ako kandidati imaju položen državni stručni ispit),
 • uvjerenje o završenom osposobljavanju za prometnog redara (ako je kandidat osposobljen),
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije,
 • dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda o podacima iz matične evidencije HZMO),
 • dokaz o radnom stažu i radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, koji sadržava vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (presliku ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca),
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da u odnosu na njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 86/08, 61/11 i 4/18).

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit i/ili nemaju završen program stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova prometnog redara uz obvezu da isti polože u zakonskom roku.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta kandidati dostavljaju nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web-stranici Grada Gospića www.gospic.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja testiranja te izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja.

Na istoj web-stranici objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova (čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, 82/08, 69/17))

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će podnositelji biti pozvani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu takve prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji podnesu nepravodobnu i neurednu prijavu obavijestit će se o tome pisanim putem.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu je dužan priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu iz kojih je vodljivo spomenuto pravo te dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Pisane prijave s prilozima u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama dostavljaju se na adresu: Grad Gospić, Budačka 55, 53000 Gospić, s obveznom naznakom: »Natječaj za prijam u službu u Grad Gospić, Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša – Odsjek za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo – ne otvaraj«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

GRAD GOSPIĆ

Pročelnik

Josip Marković, dipl.ing. stroj

Back to top