JAVNI NATJEČAJ za prijam službenika/službenice u službu u Grad Gospić

KLASA: 112-02/17-01/1

URBROJ: 2125/01-04-17-02

Na temelju članka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(«Narodne Novine» br.86/08 i 61/11), pročelnik Gradskog upravnog odjela za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ


za prijam službenika/službenice u službu u Grad Gospić, Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za graditeljstvo i zaštitu okoliša


1. Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica za graditeljstvo

 • 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Osim općih uvjeta za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), kandidati/ kandidatkinje moraju ispunjavati i posebne uvijete:

 • magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni stručni ispit

Uvjet stručnog znanja (stupanj obrazovanja) ispunjava i osoba koja je prema ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu tražene struke.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti te radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

U službu ne može biti primljen kandidat/kandidatkinja za čiji prijam postoje zapreke iz članka15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08 i61/11).

Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni (u izvorniku ili u neovjerenom presliku) priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica)
 • dokaz o stručnoj spremi: diploma
 • uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca od objave natječaja)
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidati/kandidatkinje imaju položen državni stručni ispit)
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 3 mjeseca (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), a koji zapis ili potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, općini rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, koji sadržava vrstu poslova koju je kandidat/kandidatkinja obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (presliku ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kandidatkinje da u odnosu na njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08 i 61/11).

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u zakonskom roku.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta dostavljaju kandidati/kandidatkinje po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.

Na web stranici Grada Gospića www.gospic.hr naveden je opis poslova i podatci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru znanja.

Na istoj web stranici objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja,najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova „Narodne Novine“ 82/08, 69/17).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu takve prijave neće se smatrati kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj.

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji podnesu nepravodobnu i neurednu prijavu obavijestit će se o tome pisanim putem.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za vrijeme otvorenosti natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Pisane prijave s prilozima u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama dostavljaju se na adresu: Grad Gospić, Budačka 55, 53000 Gospić, s obveznom naznakom “Natječaj za prijam u službu u Grad Gospić, Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša – NE OTVARAJ“

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon konačnosti (izvršnosti) rješenja o prijmu u službu, kandidatima/kandidatkinjama koji ne budu primljeni putem pošte bit će vraćena dokumentacija priložena prijavi.

GRAD GOSPIĆ

Pročelnik:

Pavao Pavelić, dipl. ing.


Back to top