JAVNI NATJEČAJ

KLASA: 112-02/18-01/4

URBROJ: 2125/01-04-18-02

Na temelju članka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 86/08, 61/11, 04/18), pročelnik Gradskog upravnog odjela za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ


za prijam službenika/službenice u službu u Grad Gospić, Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za graditeljstvo i zaštitu okoliša1. Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica za graditeljstvo

 • 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Osim općih uvjeta za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), kandidati moraju ispunjavati i posebne uvijete:

 • magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni stručni ispit

Uvjet stručnog znanja (stupanj obrazovanja) ispunjava i osoba koja je prema ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu tražene struke.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti te radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

U službu ne može biti primljen kandidat/kandidatkinja za čiji prijam postoje zapreke iz članka15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 86/08, 61/11, 04/18).

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili u neovjerenom presliku) priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica)
 • dokaz o stručnoj spremi: diploma
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca od objave natječaja)
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidati imaju položen državni stručni ispit)
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 3 mjeseca (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), a koji zapis ili potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, općini rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, koji sadržava vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (presliku ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da u odnosu na njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 86/08, 61/11, 04/18).

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u zakonskom roku.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta kandidati dostavljaju po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Grada Gospića www.gospic.hr naveden je opis poslova i podatci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja.

Na istoj web stranici objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN,82/08, 69/17)).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu takve prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji podnesu nepravodobnu i neurednu prijavu obavijestit će se o tome pisanim putem.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za vrijeme otvorenosti natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Pisane prijave s prilozima u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama dostavljaju se na adresu: Grad Gospić, Budačka 55, 53000 Gospić, s obveznom naznakom “Natječaj za prijam u službu u Grad Gospić, Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za graditeljstvo i zaštitu okoliša – NE OTVARAJ“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon konačnosti (izvršnosti) rješenja o prijmu u službu, kandidatima/kandidatkinjama koji ne budu primljeni putem pošte bit će vraćena dokumentacija priložena prijavi.

GRAD GOSPIĆ

Pročelnik:

Josip Marković, dipl.ing.stroj.

Back to top