JAVNI POZIV za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Gospića u 2018.god.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine „ br. 86/08, 61/11 i 11/18- u daljnjem tekstu: ZSN), članka 49. Statuta Grada Gospića, („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 1/12, 2/12, 3/13 i 7/15-pročišćeni tekst ) i Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Gospiću za 2018.god.(KLASA: 100-01/18-01/2, URBROJ:2125/01-02-18-01 od 25. siječnja 2018.god.), gradonačelnik Grada Gospića, objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja

radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Gospića u 2018.god.

Grad Gospić iskazuje interes i potrebu za prijmom polaznika/polaznica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Gospića za slijedeća radna mjesta:

1.GRADSKI UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU

a) Viši stručni suradnik za gospodarstvo -1 izvršitelj/ica.

Posebni uvjeti:

-magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili dr. društvene struke

2.TAJNIŠTVO

a) Viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove -1 izvršitelj/ica

Posebni uvjet:

– magistar struke ili stručni specijalist pravne struke

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom tekstu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Na javni poziv se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova „Narodne novine“ br. 82/08, 125/11, 20/12, 138/12 i 69/17).

Kandidati koji se prijavljuju na ovoj javni poziv moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

– da su nezaposlene osobe do navršenih 30 godina života

– da nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale

– da su prijavljene u evidenciju nezaposlenih kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje 30 dana

– da ispunjavaju uvjete tražene stručne spreme za poslove za koje se stručno osposobljavaju

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa obavljat će se u trajanju od 12 mjeseci i u punom radnom vremenu od 8 sati dnevno.

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

-kratak životopis s osobnim podacima, OIB i JMBG, broj telefona, e- mail adresa.

– dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika domovnice ili osobne iskaznice)

– presliku diplome

-potvrdu o podacima evidentiranim u matičnu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam na stručno osposobljavanje ne postoje zapreke iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U prijavi je potrebno navesti točan naziv upravnog tijela i radnog mjesta za koje se podnosi prijava.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog Javnog poziva na web stranici Grada Gospića i oglasnoj ploči HZZ-a na adresu: Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, s naznakom: JAVNI POZIV za stručno osposobljavanje-navesti točan naziv radnog mjesta na koje podnosi prijava – ne otvaraj.

Povjerenstvo za provedbu postupka prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa utvrdit će popis prijava kandidata koji ispunjavaju potrebne uvjete.

Odluku o izboru kandidata donosi gradonačelnik, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata, trajanju nezaposlenosti te rezultatima selekcije.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

GRADONAČELNIK

Karlo Starčević

KLASA:100-01/18-01/3

URBROJ:2125/01-02-18-01

U Gospiću, 26.01.2018.godine

Back to top