Javni poziv

KLASA:100-01/18-01/12

URBROJ:2125/01-02-18-01

Na temelju mjere „Javni rad“ HZZ-a i Programa javnih radova Grada Gospića pod nazivom „Uredimo naš Grad“, a sukladno Nacionalnom planu za poticaje zapošljavanja, gradonačelnik Grada Gospića objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Gospića

Grad Gospić inicijator je javnih radova kao mjere čiji je program temeljen na društveno korisnom radu. Cilj mjere je uključiti nezaposlene osobe u program aktivacije na poslovima društveno korisnog rada, povećati zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba, afirmirati njihovu socijalnu uključenost i ublažiti socijalne posljedice njihove nezaposlenosti, uz potporu jedinica lokalne samouprave. Područje djelovanja na koje je usmjeren javni rad je zaštita i očuvanje okoliša te komunalni radovi.Rad se odvija na području Grada Gospića, a obuhvaća naselja Lički Osik, Mušaluk, Donje Pazarište, Klanac, Aleksinica, Kalinovača, Veliki Žitnik, Smiljan, Lički Novi, Ribnik, Bilaj, Žabica, Brušane.

Hrvatski zavod za zapošljavanje financirat će 100% troška minimalne bruto plaće u iznosu od 4.031,45 kn po osobi, kao i stvarne troškove prijevoza za dane provedene u javnom radu.

Na osobe zaposlene prema Programu javnih radova primjenjuju se prava iz Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Gradom Gospićem, te prava iz radnog odnosa sukladno odredbama Zakona o radu i odgovarajućim provedbenim propisima.

Trajanje programa: 6 mjeseci

Broj radnika: 30

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe i to:

Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu radu i mlade osobe, osobe starije od 50 godina, korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

Dugotrajno nezaposlena osoba je osoba koja se sukladno odredbama Zakona o posredovanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN 12/13, 153/13) vodi u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 12 mjeseci.

Ciljane skupine:

Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, mlade osobe i to:

 1. bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju,
 • mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,
 • mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
 • mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,
 • osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
 • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina,

2. korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih,

3. osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci,

4. osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci.

Prijavi/zamolbi obavezno je priložiti slijedeće priloge:

 • Zamolba
 • Preslika svjedodžbe o završenom obrazovanju
 • Preslika osobne iskaznice
 • Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (e-radna knjižica)
 • Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe
 • Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci
 • Podatak o JMBG-u, te broj mobitela ili tel.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima (npr. Hrvatski branitelji, invalidne osobe i sl.) u prijavi na Javni poziv, dužni su se na to pravo pozvati i priložiti sve propisane dokaze kojima dokazuju isto.

Prijave se podnose osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu. Grad Gospić, Budačka 55, 53000 Gospić, s naznakom „Javni poziv –Program javnih radova“, u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stanici Grada Gospića.

Po dobivanju suglasnosti HZZ-a s odabranim radnicima koji ispunjavaju uvjete HZZ-a bit će potpisani ugovori o radu na određeno vrijeme.

0vaj javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Grada Gospića.

GRADONAČELNIK

Karlo Starčević

Back to top