GRAD GOSPIĆ

OPĆENITO

Zakonom o komunalnom gospodarstvu NN 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04 određena su načela, način obavljanja i financiranja komunalnog gospodarstva, te sva ostala pitanja u svezi obavljanja komunalnih djelatnosti.

Pod komunalnim gospodarstvom podrazumijeva se obavljane komunalnih djelatnosti, a naročito pružanje komunalnih usluga od interesa za fizičke i pravne osobe, te financiranje građenja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sustava na području grada.

Na području našeg grada obavljaju se slijedeće komunalne djelatnosti:
– opskrba pitkom vodom
– odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
– održavanje čistoće
– odlaganje komunalnog otpada
– održavanje javnih površina
– održavanje nerazvrstanih cesta
– tržnice na malo

– javna rasvjeta

Komunalne djelatnosti mogu obavljati trgovačka društva koje osniva jedinica lokalne samouprave (grad,općina,županija), javne ustanove koje osnivaju jedinice lokalne samouprave, službe – vlastiti pogoni, pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji, te pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

ŠTO JE TO KOMUNALNA NAKNADA?

Komunalna naknada je strogo namjenska naknada koju plaćaju svi građani, te fizičke i pravne osobe. Pomoću nje zajednički osiguravamo dio sredstava za financiranje obavljanja slijedećih komunalnih djelatnosti:
– odvodnja atmosferskih voda (održavanje oborinske kanalizacije, slivnika i fontane)
– čišćenje i održavanje javnih površina
– održavanje nerazvrstanih cesta
– javna rasvjeta (utrošak struje, popravci i zamjena rasvjetnih tijela, bojanje stupova)

TKO PLAĆA KOMUNALNU NAKNADU?

Komunalnu naknadu plaćaju svi vlasnici, odnosno korisnici:
– stambenog prostora
– poslovnog prostora
– garažnog prostora
– građevinskog zemljišta koji služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti
– neizgrađenog građevinskog zemljišta

Komunalna naknada ne plaća se za nekretnine koje koriste:
– osnovne škole na području Grada Gospića
– ustanove kojima je osnivač Grad Gospić
– udruge građana koje promiču kulturne, športske, humanitarne i
– sl. aktivnosti, a od interesa za Grad Gospić, te udruge proistekle iz
– domovinskog rata

Od obveze plaćanja komunalne naknade postoji mogućnost privremenog i djelomičnog oslobađanja u iznosu od 50% za slijedeće nekretnine:
– poslovni objekti i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje
– deficitarnih djelatnosti i objekti od posebnog interesa za Grad Gospić
– određeni u posebnoj Odluci

Svi obveznici plaćanja komunalne naknade dužni su u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe isto prijaviti Upravnom odjelu za komunalni sustav, poslovne i stambene prostore, koji je ovlašten te podatke prikupljati i provjeravati.

Prema odluci o komunalnoj naknadi Upravni odjel može za pojedinog obveznika donijeti rješenje o privremenom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade ako se radi o osobama koje su korisnici prava na naknadu troškova stanovanja prema socijalnom programu Grada Gospića.


VAŽEĆE ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

Odluka o komunalnoj naknadi Grada Gospića (09/01,03/02,05/03,03/04,02/05,08/06,09/07,03/08,07/14,08/14,06/16)

Odluka o vrijednosti boda kao osnovice za obračun visine komunalne naknade (10/09)

Pročelnik
053/658-804

Obračun komunalnog doprinosa

053/574-416

Poslovni prostori
053/658-801

Javne površine
053/658-801

Komunalna naknada
053/574-416

Prijava kvarova na javnoj rasvjeti
053/658-090

Prijave kvarova na oborinskoj
kanalizaciji i infrastrukturi
053/658-090

Referent za održavanje nerazvrstanih cesta
053/572-123

 

Grad Gospić, Budačka 55

Back to top