NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž) Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu

Upravno vijeće Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu, na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 30. Statuta Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu („Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/10), Izmjena i dopuna Statuta Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 3/16), i članka 9. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu (Klasa: 118-01/10-01/01, Urbroj: 2125/70-01-10-01, Klasa:003-06/12-01/01, Urbroj: 2125/70-01-12-15, Klasa:003-06/17-01/02, Urbroj: 2125/70-01-17-03, Klasa:003-06/18-01/06, Urbroj: 2125/70-01-18-03) raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž) Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu

Uvjeti: za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete prema Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i Statutu Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu.

– visoka stručna sprema,

– jedna godina radnog iskustva,

– stručne, radne i organizacijske sposobnosti,

– aktivno znanje engleskog jezika,

– znanje rada na računalu.

Kandidati su uz pisanu prijavu dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenu presliku:

– dokaz o stručnoj spremi

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana),

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu,

– dokaz o radnom stažu.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Kandidati će o ishodu natječaja biti obavješteni u zakonskom roku.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj podnose se Upravnom vijeću u zatvorenoj omotnici na adresu: Kulturno Informativni Centar Gospić, javna ustanova za kulturu, 53000 Gospić, Budačka 12, s naznakom “Natječaj za ravnatelja”.

                                                                                       KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR GOSPIĆ,

                              javna ustanova za kulturu

Back to top