Obavijest i uputa kandidatima/kandidatkinjama

KLASA:112-02/18-01/5

URBROJ:2125/01-04-18-03

Sukladno odredbama članka 19.-22., a u vezi članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja daje slijedeću:

OBAVIJEST I UPUTU

kandidatima/kandidatkinjama u postupku natječaja za prijam službenika/službenice

u Gradski upravni odjel za komunalne djelatnosti, stanovanje,graditeljstvo i zaštitu okoliša

OBJAVA NATJEČAJA

Pročelnik Gradskog upravnog odjela za komunalne djelatnosti, stanovanje, graditeljstvo i zaštituokoliša Grada Gospića raspisao je Javni Natječaj za prijam službenika/službenice u Gradski upravni odjel za komunalne djelatnosti, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo (u daljnjem tekstu: Natječaj).-Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” broj 49/18 dana 30. svibnja 2018. godine i na službenim web-stranicama Grada Gospića (www.gospic.hr).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave Natječaja u „Narodnim novinama“.

Naziv radnog mjesta i opis standardnih mjerila potrebnog stručnog znanja

REFERENT KOMUNALNI -PROMETNI REDAR – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad od tri mjeseca

I. OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI:

 • obavlja poslove nadzora nad provedbom Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kao i drugih akata kojima je utvrđena nadležnost prometnog redarstva.
 • obavlja nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, poslove nesmetanog odvijanja prometa na području Grada, naplaćuje novčane kazne odnosno izdaje prekršajne naloge u skladu s pozitivnim propisima i općim aktima Grada, surađuje s drugim nadležnim tijelima i društvima, sankcionira aktivnosti koje predstavljaju remećenje prometnih pravila,
 • obavlja poslove premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila,
 • obavlja poslove komunalnog redarstva, provodi mjere u granicama onih Zakona i podzakonskih akata iz kojih proizlaze nadležnosti komunalnog redarstva,
 • provodi mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš,
 • utvrđuje zakonitost građenja i provedbe zahvata u prostoru koji nisu građenje iz nadležnosti upravnog tijela te nalaže mjere propisane zakonom,
 • provodi nadzor i donosi upravne mjere u cilju sprječavanja štetnih učinaka na zdravlje ljudi koje donosi buka u okolišu,
 • nadzire uvjete i način držanja kućnih ljubimaca kao i način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama,
 • u provođenju mjera komunalnog reda komunalni redar izriče kazne na mjestu prekršaja, izriče mandatne kazne, izdaje obvezni prekršajni nalog, podnosi optužni prijedlog, donosi rješenje i vodi upravni postupak, obavještava drugo (nadležno) tijelo ukoliko uoči nezakonitosti s kojima nije izravno ovlašten postupati,
 • provodi komunalni red za sajmenih dana i gradskih manifestacija,
 • osigurava veterinarsko-higijeničarski servis, deratizaciju i dezinsekciju na području Grada,
 • vodi dnevnik rada i evidenciju službenih zabilješka
 • obavlja ostale stručne i upravne poslove koji proizlaze iz propisa nadležnosti komunalnog i prometnog redarstva
 • obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika Upravnog odjela.

Podaci o plaći

Koeficijent složenosti poslova Referenta- komunalnog, prometnog redara je 1.55 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.500,35 kn. Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

II. PROVEDBA POSTUPKA I NAČIN TESTIRANJA

1.Natječaj provodi Povjerenstvo zanatječaja, koje obavlja sljedeće poslove:

 • utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune,
 • utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem,
 • kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti,
 • provodi postupak provjere znanja i sposobnosti,
 • podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata, s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti.

2.Prijave kandidata koji se ne upućuju u daljnji postupak.

Ukoliko je prijava na natječaj nepravodobna (podnesena nakon isteka roka za podnošenje prijave) i/ili nepotpuna (ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju), ista se neće razmatrati, a osoba koja je podnijela nepotpunu i/ili nepravodobnu prijavu ili osoba koja ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja dostavit će se pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Natječaj. Protiv obavijesti osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

3.Provjera znanja i sposobnosti kandidata.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

III. PRAVILA TESTIRANJA

1.Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata bit će zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

2.Za kandidatane pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

3.Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljeni testovi po područjima provjere znanja.

4.Pismena provjera traje 90 minuta (pisani dio).

5.Kandidati su dužpridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

6.Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti u prostoriji za testiranje nije dopušteno:

 1. koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
 2. koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 3. napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera znanja i sposobnosti
 4. razgovarati s ostalim kandidatima te na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata

7.Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

8.Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova ili se utvrđuje 0 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja iostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju.

9.koji su uspješno položili testove Povjerenstvo poziva da pristupe razgovoru (intervju) kojim Povjerenstvo utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Gradu Gospiću. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10.

10.Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.

11.Povjerenstvo izrađuje, i uz ranije utvrđenu Rang-listu kandidata, podnosi pročelniku Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti.

12.Pročelnik Upravnog tijela donosi rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata. Rješenje će biti dostavljeno svimprijavljenim na Natječaj. Protiv rješenja o prijmu u službu kandidat koji nije primljen može podnijeti žalbu Gradonačelniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o prijmu.

13.Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavijesti o izboru u roku od 8 dana, a prije donošenja rješenja o prijmu.

14.Poziv za testiranje bit će objavljen na službenoj web-stranici i oglasnoj ploči Grada Gospića, najmanje pet (5) dana prije testiranja.

IV. PODRUČJE TESTIRANJA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere znanja i intervju kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

a) Pisano testiranje sastoji se od:

1)Općeg i posebnog dijela

b) Intervju s Povjerenstvom za provedbu natječaja

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja, a s istim se utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u Gradu Gospiću.

V. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA TESTIRANJE

1. Opći Dio


1.1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i pročišćeni tekst 05/14)

1.2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13 i 137/15, 123/17)

1.3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08,61/11, 4/18)

1.4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09)


2.Posebni dio

2.1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/09, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/ 13, 147/14, 36/15)

2.2. Zakon o sigurnosti prometa na cestama(„Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17)

2.3. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17)

2.4.-ÂÂÂ Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17)

2.5.Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13)

2.6.-Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18)

2.7.Odluka o komunalnom redu („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br .08/09 i 3/18)

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Back to top