Obavijest i uputa kandidatima/kandidatkinjama

KLASA:112-02/18-01/4

URBROJ:2125/01-04-18-03

Sukladno odredbama članka 19. – 22., a u vezi članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja daje slijedeću

OBAVIJEST I UPUTU

kandidatima/kandidatkinjama u postupku natječaja za prijamslužbenika/službenice

u Gradski upravni odjel za komunalne djelatnosti, stanovanje,

graditeljstvo i zaštitu okoliša

I. OBJAVA NATJEČAJA

Pročelnik Gradskog upravnog odjela za komunalne djelatnosti, stanovanje, graditeljstvo i zaštituokoliša Grada Gospića raspisao je Javni Natječaj za prijam službenika/službenice u Gradski upravni odjel za komunalne djelatnosti, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Natječaj).

Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” broj 52/18 dana 06.06.2018 godine i na službenim web-stranicama Grada Gospića (www.gospic.hr).Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave Natječaja u „Narodnim novinama“.

Naziv radnog mjesta i opis standardnih mjerila potrebnog stručnog znanja

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GRADITELJSTVO / VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA GRADITELJSTVO – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad od tri mjeseca

Opći uvjeti:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Posebni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni stručni ispit

II. OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI

Viši stručni suradnik graditeljstvo:

 • sudjeluje i priprema natječajnu dokumentaciju za projektiranje i građenje objekata
 • kontrolira projektnu dokumentaciju za izvođenje radova
 • predlaže i sudjeluje u izradi programa izgradnje objekata i infrastrukture
 • priprema dokumentaciju za ishođenje dozvola i ostale dokumentacije za građenje objekata
 • obavlja poslove u svezi upravljanja, održavanja i gradnje nerazvrstanih cesta i dr. komunalnih objekata
 • koordinira izgradnju s drugim institucijama i tvrtkama
 • prati i proučava propise koji se odnose na navedene djelatnosti
 • obavlja i druge srodne poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika Upravnog odjela

Podaci o plaći

Koeficijent složenosti poslova Višeg stručnog suradnika za graditeljstvo je 2,83, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.500,35 kn. Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Dobiveni iznos predstavlja plaću u bruto iznosu.

III. PROVEDBA POSTUPKA I NAČIN TESTIRANJA

1.Natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja, koje obavlja sljedeće poslove:

 • utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune
 • utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem
 • kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
 • provodi postupak provjere znanja i sposobnosti
 • podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata, s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti

2.Prijave kandidata koji se ne upućuju u daljnji postupak.Ukoliko je prijava na natječajnepravodobna(podnesena nakon isteka roka za podnošenje prijave)i/ili nepotpuna(ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju), ista se neće razmatrati, a osoba koja je podnijela nepotpunu i/ili nepravodobnu prijavu ili osoba koja ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja dostavit će se pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Natječaj. Protiv obavijesti osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

3.Provjera znanja i sposobnosti kandidata.Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogupristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

IV. PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, neće moći pristupiti testiranju.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljeni testovi po područjima provjere znanja.Pismena provjera traje 90 minuta (pisani dio).Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti u prostoriji za testiranje nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera znanja i sposobnosti,
 • razgovarati s ostalim kandidatima odnosno na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova ili se utvrđuje 0 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja i sposobnosti ostvarili najmanje 50% (5 bodova).

Kandidate koje su uspješno položili testove Povjerenstvo poziva da pristupe razgovoru (intervju) kojim Povjerenstvo utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Gradu Gospiću. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10.Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje Rang listu kandidataprema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.Povjerenstvo izrađuje, i uz ranije utvrđenu Rang-listu kandidata, podnosi pročelniku Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti.

Pročelnik Upravnog tijela donosi rješenje o prijmu u službuizabranog kandidata/kandidatkinje. Rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima na Natječaj. Protiv rješenja o prijmu u službu kandidat koji nije primljen može podnijeti žalbu Gradonačelniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o prijmu.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavijesti o izboru u roku od 8 dana, a prije donošenja rješenja o prijmu.

Poziv za testiranje bit će objavljen na službenoj web-stranici i oglasnoj ploči Grada Gospića, najmanje pet (5) dana prije testiranja.

V. PODRUČJE TESTIRANJA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere znanja i intervju kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

a) Pisano testiranje sastoji se od:

1)Opći dio – Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva RH i osnova lokalne i područne (regionalne) samouprave,

2)Posebni dio – Područje graditeljstva.

b) Intervju s Povjerenstvom za provedbu natječaja

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja, a s istim se utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u Gradu Gospiću.

VI. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

1. Opći Dio – Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i osnova lokalne i područne (regionalne) samouprave

1.1.Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)

1.2.Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17)

1.3.Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11, 04/18)

1.4.Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09)


2. Posebni dio – Područje graditeljstva


2.1.Zakon o gradnji(„Narodne novine“ br.153/13, 20/17)

2.2.Zakon o prostornom uređenju(„Narodne novine“ br. NN 153/13, 65/17)

2.3.Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama(„Narodne novine“ br.86/12, 143/13, 65/17)

2.4.Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje(„Narodne novine“ br. 78/15)

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Back to top