Obavijest o testiranju kandidata/kandidatkinja

KLASA:112-02/18-01/5
URBROJ:2125/01-04-18-15
Gospić, 15.06.2018.god.

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Grad Gospić, u Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dana 15.06.2018. godine objavljuje

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Povjerenstvo utvrđuje da na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti na radno mjesto referent-komunalni-prometni redar, 1 izvršitelj/izvršiteljica, mogu pristupiti sljedeće kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

1.Ivona Svetić,
2.Anita Hajduk.
Navedene kandidatkinje pozivaju se pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti koja će se održati dana:

20.06.2018.god (srijeda), u 9,00 sati, u prezentacijskoj dvorani Gradskog upravnog odjela za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša,
Trg Stjepana Radića 14, Gospić.

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti potrebno je ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknade provjere znanja i sposobnosti bez obzira na razloge koje kandidatkinje sprječavaju pristupiti provjeri u navedeno vrijeme. Smatrat će se da je kandidatkinja, koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, povukla prijavu na natječaj.

Pisani dio provjere sastoji se od 5 pitanja iz svakog područja testiranja na koji je potrebno odgovoriti zaokruživanjem jednog točnog odgovora ili upisivanjem odgovora na praznu crtu ispod pitanja. Svaki točan odgovor donosi 2 (dva) boda. Intervju će se provesti neposredno nakon pisanog dijela provjere, te će na njega moći pristupiti samo kandidatkinje koje ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Rezultati pismenog dijela provjere znanja i sposobnosti te intervjua biti će objavljeni kandidatkinjama neposredno nakon završenog testiranja.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Gospića (www.gospic.hr) i na Oglasnoj ploči Grada Gospića.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

Back to top