Održan 20. Kolegij Gradonačelnika

08. rujna 2011. godine u Uredu gradonačelnika, održan je 20. Kolegij Gradonačelnika Grada Gospića na kome su razmatrane slijedeće točke dnevnoga reda

1.    Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01. do 06. 2011. god. i Bilješki uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01. do 06. 2011. godine
2.    Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Gospića za 2010. godinu
3.    Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Gospića
4.    Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
5.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Gospića
6.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospić

Back to top