Održan 31. kolegij Gradonačelnika

06. studenog 2012. godine u Uredu gradonačelnika, održan je 31. Kolegij Gradonačelnika Grada Gospića na kome su razmatrane slijedeće točke dnevnoga reda

 

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2012. godinu
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba udruga građana Grada Gospića za 2012. godinu
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2012. godinu
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Gospića za 2012. godinu
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2012. godinu
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 2012. godinu
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2012. godinu
 8. Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
 9. Prijedlog Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
 10. Prijedlog Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
 11. Prijedlog Izmjena Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2012. godini
 12. Prijedlog Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2012. godini
 13. Prijedlog Izmjena Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2012. godini
 14. Prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu
 15. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gospića za 2012. godinu, prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2012. godinu i Bilješke uz Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2012. godinu
 16. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole dr. Jure Turića
 17. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole dr. Ante Starčević Pazarište Klanac
 18. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Gospića
 19. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića
 20. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Gospića
 21. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Gospića
 22. Prijedlog Odluke o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Grada Gospića
 23. Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Gospića
 24. Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite za područje Grada Gospića
 25. Prijedlog Rješenja o imenovanju voditelja skloništa osnovne zaštite na području Grada Gospića i njihovih zamjenika
 26. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o izmjeni Zaključka o pristupanju kupnji stanova iz programa POS-a
Back to top