Održana 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

14. studenog 2012. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, održana je 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića.

 

 

Usvojeni akti:

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2012. godinu
 2. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba udruga građana Grada Gospića za 2012. godinu
 3. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2012. godinu
 4. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Gospića za 2012. godinu
 5. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2012. godinu
 6. Odluka o izmjeni Odluke o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 2012. godinu
 7. Odluka o izmjeni Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2012. godinu
 8. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
 9. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
 10. Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
 11. Izmjene Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2012. godini
 12. Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2012. godini
 13. Izmjene Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2012. godini
 14. Izmjene i dopuna Proračuna Grada Gospića za 2012. godinu, Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2012. godinu, Bilješke uz Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2012. godinu
 15. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole dr. Jure Turića
 16. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole dr. Ante Starčević Pazarište Klanac
 17. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Gospića
 18. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Gospića
 19. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića
 20. Zaključak o izmjeni Zaključka o izmjeni Zaključka o pristupanju kupnji stanova iz programa POS-a
 21. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. 10 do 31. 10. 2012. godine
 22. Odluka o prodaji građevinskih zemljišta
 23. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Gospića
Back to top