OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME – KOORDINATOR PROJEKTA „Zapošljavanje žena na području Gospića“

KLASA:112-03/18-01/1

URBROJ 2125/01-03-18-03

Gospić, 27. srpnja 2018. god.

Na temelju članka 5. st 1. i članka 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/8, 6/1/11 i 04/18), Pročelnica Gradskog upravnog odjela za samoupravu i upravu raspisuje

O G L A S

ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

Radno mjesto :

 1. KOORDINATOR PROJEKTA „Zapošljavanje žena na području Gospića

– 1  izvršitelj ( m/ž )

Opis poslova:

 • pripremne radnje potrebne za uspješan rad zaposlenih žena koje uključuju komunikaciju s obaveznim Partnerima u procesu identifikacije pripadnica ciljne skupine i korisnika usluge potpore i podrške;
 • sudjelovanje u izradi planova rada;
 • komunikacija sa zaposlenim ženama;
 • kontrola pružanja usluge krajnjim korisnicima;
 • pomoć voditelju projekta u provedbi postupaka nabave;
 • pomoć voditelju u izradi izvješća;
 • pomoć u realizaciji aktivnosti obrazovanja i osposobljavanja zaposlenih žena i aktivnostima promidžbe i vidljivosti projekta.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos, a to su punoljetnost i hrvatsko državljanstvo te sljedeće posebne uvjete:

 • viša stručna sprema/sveučilišni/stručni prvostupnik;
 • poznavanje rada na računalu;
 • znanje stranog jezika;
 • vozački ispit B kategorije;

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, putovnice ili osobne),
 3. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (preslik diplome),
 4. uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 30 dana) da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda (u izvorniku),
 5. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijam u radni odnos ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 6. izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu (potvrda o podatcima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne starije od 30 dana,
 7. Izjavu o suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka,
 8. Preslik vozačke dozvole B kategorije.

Napomena: jednakovrijedan dokument (dokaz) je i ispis iz sustava e-Građani

Trajanje radnog odnosa – trideset (30) mjeseci uz obvezan probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.

Svi prijavitelji dužni su ispuniti Izjavu suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka i Izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koje se mogu preuzeti na stranicama Grada Gospića ili u Pisarnici Grada Gospića.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas. Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova. Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pismenom testiranju.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta biti će objavljeni na web stranici Grada Gospića

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru biti će objavljeni na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Gospića najkasnije 5 dana prije održavanja prethodne provjere.

Pisane prijave se podnose osobno ili preporučenom pošiljkom u Pisarnicu Grada Gospića na adresu Grad Gospić, Budačka 55, 53000 Gospić, sa naznakom: „Za oglas: koordinator projekta „Zapošljavanje žena na području Gospića“- ne otvaraj“ zaključno sa danom 06.kolovoza 2018. godine u 14,00 sati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.

Grad Gospić zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

VEZANA DOKUMENTACIJA:

Izjava o nepostojanju zapreka (koordinator)

Izjava-osobni podaci (koordinator)

Upute kandidatima u postupku provedbe oglasa

Upute-za-prijavitelje_ZAŽELI-_pročišćena-verzija_14022018

Back to top