Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Popis važećih propisa
http://gospic.hr/popis-vazecih-propisa/

Popis važećih propisa

Objavljeno 11. svibnja 2018. | Gospic.hr


GRAD GOSPIĆ
- Statut Grada Gospića (07/09, 05/10, 07/10, 01/12, 02/13, 03/13, 07/15,01/18)

- Poslovnik Gradskog vijeća Grada Gospića (07/09, 03/13,01/18)

DIMNJAČARSKA SLUŽBA

- Odluka o organizaciji i radu dimnjačarske službe (3/13,03/15)

FINANCIJE
- Odluka o gradskim porezima Grada Gospića (08/17)

-Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu (01/19)

-Odluka o prirezu porezu na dohodak (2/12)

GROBLJA
- Odluka o grobljima (01/99, 08/06 i 01/10)

-Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koji se financiraju iz proračuna Grada Gospića (02/16)

- Zaključak o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Gospić d.o.o., Gospić na Cjenik  usluga iz komunalne djelatnosti za Groblje Sv. Marije Magdalene - Cjenik pogrebnih usluga (6/15)


JAVNI PRIJEVOZ

-Odluka o prijevozu putnika u javnom prometu (03/15)

-ODLUKA o sufinanciranju cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018/2019.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje cijene prijevoza redovitih učenika srednjih škola

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

- Odluka o komunalnom redu (7/19)

- Odluka o komunalnim djelatnostima (11/18

-Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Gospića (01/18)

-Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (01/18)

-Odluka o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora odnosno davanjem koncesije (03/15)

- Odluka o uvjetima, načinu i opostupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Gospića (08/09 ,10/09)

- Odluka o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenoga građevinskog zemljišta (08/09, 03/10, 01/12)

-Zaključak o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za razdoblje 2017.-2022. (9/17)

-Plan gospodarenja otpadom Grada Gospića za razdoblje od 2017. do 2022. godine

- Odluka o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom (02/10)

- Zaključak o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu USLUGA d.o.o., Gospić na Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom (03/10)

- CJENIK gospodarenja komunalnim otpadom (03/10)

- Odluka o nerazvrstanim cestama (09/12,03/15,06/16, 10/18, 7/19)

- Pravilnik o iskaznici, oznaci i službenoj odjeći komunalnih redara (04/10)

- PRAVILNIK o postavljanju kioska, drugih građevina gotove konstrukcije i pokretnih naprava na području Grada Gospića (9/09)

- PRAVILNIK o načinu postavljanja zaštitnih naprava, tvrtke, natpisa, jarbola, reklama i reklamnih panoa na području Grada Gospića (9/09) 

- PRAVILNIK o kriterijima za određivanje naknade za postavljanje natpisa, plakata, reklama i reklamnih panoa (9/09, 6/12)

KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOS

- Odluka o komunalnoj naknadi Grada Gospića (1/19, 4/19)

- Odluka o vrijednosti boda kao osnovice za obračun visine komunalne naknade (10/18)

- Odluka o komunalnom doprinosu Grada Gospića (1/19, 4/19)

POSLOVNI PROSTOR

- Odluka o visini zakupnine za davanje u zakup poslovnih prostora (03/12)

- Odluka o imenovanju komisije za davanje u zakup poslovnih prostora (4/18)

- Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (01/12)

- Odluka o dodjeli  gradskih prostora na privremeno korištenje (2/19)

- Odluka o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama (10/18)

-Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području Grada Gospića (6/16, 6/18)

PROMET

-Odluka o uređenju prometa na području Grada Gospića (10/11)

-Odluka o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima Grada Gospića (04/16)

-Pravilnik o korištenju javnih parkirališta (4/16)

-Odluka o visini naknade i uvjetima za uporabu rezerviranog parkirališnog prostora (06/16)

-ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Gospić d.o.o., Gospić na Opće uvjete o privremenom zadržavanju parkiranih vozila na javnim otvorenim parkiralištima u gradu Gospiću i Opće uvjete o korištenju parkirališnog prostora na javnim otvorenim parkiralištima u gradu Gospiću (06/16)

-OPĆI UVJETI o privremenom zadržavanju parkirnih vozila na javnim otvorenim parkiralištima u Gradu Gospiću ( 6/16)

- OPĆI UVJETI o korištenju parkirališnog prostora na javnim otvorenim parkiralištima u Gradu Gospiću (6/16)

 

SAVJET MLADIH

- Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Gospića (01/14,02/16, 4/19)

- Odluka o izboru predsjednika Savjeta mladih Grada Gospića (02/14,09/17)

- Odluka o izboru zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Gospića (02/14,09/17)

 

RAD ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE

Odluka o provođenju radova za opće dobro bez naknade


SOCIJALNA SKRB

- Odluka o socijalnoj skrbi Grada Gospića (04/19)

- Odluku o sufinanciranju nabave drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola i obveznih udžbenika za učenike srednjih škola za 2019. godinu

- Zahtjev za sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola i obveznih udžbenika za učenike srednjih škola za 2019. godinu

- Odluka o visini iznosa Potpore rodilji za novorođeno dijete i o visini iznosa Potpore roditeljima (skrbnicima) djece s teškoćama u razvoju za 2019. godinu

SPOMENIČKA RENTA

- Odluka o visini spomeničke rente Grada Gospića (02/04, 01/06, 11/07, 08/09, 11/10)

- Zaključak o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te ostalih građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Gospića (03/07, 10/07, 01/08, 09/09 i 03/10)

- Zaključak o imenovanju Povjerenstva za obradu prijava i predlaganje Liste prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te ostalih građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Gospića (09/09)

- Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ugovaranje i praćenje izvršenja Programa za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te ostalih građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Gospića (09/09)

 

STAMBENI ODNOSI
- Odluka o najmu stanova (01/10)

- Zaključak o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine (02/10)

- Zaključak o osnutku i imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga za dodjelu stanova u najam (02/10)

- Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Gospića (08/09, 10/09)

- Zaključak o osnutku i imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama__

- Odluka o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (2/08 i 8/09)

TRGOVINA NA MALO

- ODLUKA o uvjetima i mjestima za obavljanje djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica na području Grada Gospića (09/13)

VATROGASTVO
- Odluka o prihvaćanju (revizije) Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Gospića i donošenju Plana zaštite od požara tehnoloških eksplozija Grada Gospića (10/11)

 

VETERINARSTVO
- Odluka o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Gospića (04/18)

-Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama (04/18) 

 

VIJEĆE ZA PREVENCIJU
- Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Gospića (2/19)

 

VODNE USLUGE

- Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Grada Gospića (03/12)

-Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (06/13)

- Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga (05/11)

- ISPRAVAK Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga (07/11)

- Odluka o cijeni vodnih usluga

-Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Gospića (04/16)

 

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
-Odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Gospića (08/09, 11/10,04/11,06/17,09/17)

-Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Gospića (06/11)

-Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Gospića za 2019. godinu 11/18