Projekt: „Korak prema jednakosti“

Projektom „Korak prema jednakosti“ koji je Grad Gospić prijavio na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III., osigurana su sredstva za rad pomoćnika u nastavi s učenicima s teškoćama za sljedeće četiri godine. Nakon provedene ocjene kvalitete projekta od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, projekt Grada Gospića je dobio maksimalnih 100 bodova.

Ukupna vrijednost projekta je 2.899.315,20 kn, te Europska unija iz Europskog socijalnog Fonda financira 91,99 % ukupnih troškova, odnosno 2.667.000,00 kn, dok je udio sufinanciranja Grada 8,01%, odnosno 232.315,20 kn.

U školskoj godini 2017./2018. je zaposleno 11 pomoćnika u nastavi.

Cilj projekta je doprinijeti jačanju socijalne uključenosti i integracije u odgojno-obrazovne procese za učenike s teškoćama s područja Gospića, osiguravanjem uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

 

Projekt: „Prilazna cesta do odlagališta Rakitovac u Gospiću“

Grad Gospić je na Natječaj za provedbu podmjere 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije” – provedba tipa operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta” prijavio projekt „Prilazna cesta do odlagališta Rakitovac u Gospiću“. Za navedeni projekt je 28.12.2017. donesena Odluka o prihvatljivosti projekta, a Ugovor o financiranju je potpisan 8.2.2018. godine. Trenutno je u provedbi postupak javne nabave, nakon čega će se krenuti u izvođenje radova.

Ukupna vrijednost projekta je 1.816.939,31 kn, od čega se iz Programa ruralnog razvoja financira 100%.

Završetak radova na rekonstrukciji prilazne ceste do odlagališta Rakitovac

 

Projekt: „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića faza 2.“

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića faza 2. prijavljen je na Zahtjev za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima koji za cilj ima pridonijeti njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju u skladu s njihovim posebnostima i načelima održivog razvoja.

Nakon postupka odabira projekata, između Grada Gospića i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije potpisan je Ugovor o sufinanciranju Projekta ulaganja u objekte dječjih vrtića, faza 2. kojim je Gradu Gospiću dodijeljeno 200.000,00 kn kojim će se dovršiti radovi na obnovi dječjeg igrališta Dječjeg vrtića Pahuljica Gospić što će rezultirati sasvim novim izgledom, poboljšanom sigurnosti i specijaliziranim didaktičkim igralima na gumiranim sigurnosnim podlogama koja će pozitivno utjecati na motorički razvoj djece. Ukupna vrijednost projekta je 455.971,00 kn.  Navedeni projekt predstavlja nastavak projekta kojim je u 2018. godini uređeno igralište u Dječjeg vrtića Pahuljica na Ličkom Osiku i dio igrališta u Gospiću.

Gradu Gospiću dodijeljeno 200.000,00 kn za dovršetak radova na obnovi dječjeg igrališta DV Pahuljica

 

Projekt: „U zagrljaju zdrave prehrane 3“

U tijeku je provedba projekta „U zagrljaju zdrave prehrane 3“ koji je Grad Gospić prijavio na Javni poziv „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. godina 2018. – 2019.)“, raspisan od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a koji je usmjeren na ublažavanje najtežih oblika dječjeg siromaštva i to u vidu podjele hrane djeci u školama.

Cilj ovog projekta je doprinijeti povećanju kvalitete života, smanjenju rizika od siromaštva i socijalne isključenosti za 328 učenika iz socijalno ugroženih obitelji s područja Gospića kroz osiguravanje besplatne prehrane u školama. Ukupna vrijednost projekta je 323.956,37 kn, i u 100% iznosu je financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru Operativnog programa za hranu i/ ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020.

Partneri u projektu su Osnovna škola dr. Jure Turića, Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik i Osnovna škola dr. Ante Starčević Pazarište Klanac.

 

Projekt: „Za grad sa smiješkom“

Gradu Gospiću dodijeljeno je 452.499,60 kuna iz Kohezijskog fonda za projekt „Za grad sa smiješkom“ (Ref. broj: KK.06.3.1.07.0030). Ukupna vrijednost projekta iznosi 532.352,48 kuna. Prijavom na natječaj „Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“ osigurano je sufinanciranje projekta od 84,99%, dok Grad Gospić sredstvima iz Proračuna osigurava 15,01%  ukupno prihvatljivih troškova.

Projektom će se informirati i educirati cjelokupno stanovništvo grada Gospića o održivom gospodarenju otpadom kroz provedbu jedanaest aktivnosti iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Svih jedanaest provedenih aktivnosti objavit će se na Portalu sprječavanja nastanka otpada. Time će se doprinijeti ispunjenju specifičnog cilja projekta informiranja i educiranja građana s posebnim naglaskom na 4 teme: sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta. Provedbom aktivnosti građanima će se prenijeti ključne poruke kojima će biti upoznati s važnosti i koristima održivog gospodarenja otpadom.

Obavezne aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta: Letci o održivom gospodarenju otpadom; Vodiči o održivom gospodarenju otpadom; Plakati o održivom gospodarenju otpadom; Radijski edukativno-promotivni spotovi posvećeni gospodarenju otpadom; Uspostavljanje mrežne stranice o gospodarenju otpadom; Javne edukacijske tribine na temu održivog gospodarenja otpadom.

Preporučene aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta: Radionice za djecu; Kostimirani igrokazi i predstave za predškolsku djecu na temu održivog gospodarenja otpadom; Edukativne slikovnice i/ili bojanke za djecu; Banneri za objavu na internetskim portalima; Letci za strane turiste sa uputama za odgovorno postupanje otpadom.

Mrežna stranica projekta “Za grad sa smiješkom”: www.gradsasmijeskom.com

Sve novosti o projektu možete saznati klikom na sliku loga projekta:

 

 

Projekt: „Zapošljavanje žena na području grada Gospića“

Grad Gospić je na Poziv „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ Ministarstva rada i mirovinskog sustava prijavio projektni prijedlog „Zapošljavanje žena na području grada Gospića“.

Cilj projekta je ojačati radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem 25 žena koje će pružati pomoć osobama u nepovoljnom položaju, te doprinijeti smanjenju rizika od siromaštva i povećanju kvalitete života i socijalne uključenosti nezaposlenih žena i krajnjih primatelja pomoći.

Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije. Ukupna vrijednost projekta je 4.767.796,32 kn, a udio financiranja iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Partneri na ovom projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje – područni ured Gospić, Centar za socijalnu skrb Gospić i Gradsko društvo Crvenog križa Gospić.

Operativni program 2014. – 2020.

Novosti o projektu možete pronaći klikom na sliku:      Novosti o projektu Zapošljavanje žena na području Gospića

 

 

 

Projekt: „Promicanje održivog razvoja kroz revitalizaciju i povećanje privlačnosti šume Jasikovac“

Gradu Gospiću odobreno je sufinanciranje projekta iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ u sklopu poziva za dodjelu bespovratnih sredstava KK.06.1.2.02, Promicanje održivog razvoja prirodne baštine.

Trajanje projekta je od od 1. ožujka 2017. godine do 1. siječnja 2020. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.920.128,70 kn, od čega su bespovratna sredstva u iznosu od 2.020.554,79 kuna. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je sklopljen sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao Upravljačkim tijelom i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao Posredničkim tijelom razine 2.

Projekt se provodi u partnerstvu sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja Stanica Gospić, Ličkom ekološkom akcijom i Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Ličko-senjske županije.

Cilj projekta je doprinijeti održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini putem povećanja privlačnosti, očuvanja bioraznolikosti te uspostave boljeg upravljanja posjetiteljima odredišta prirodne baštine šuma Jasikovac. Šuma Jasikovac nalazi se na području ekološke mreže Natura 2000.

Više infomacija na: www.strukturnifondovi.hr

Voditelj projekta: Ivana Kaleb Asić

Kontakt osoba: Nikolina Tonković Čorak, telefon:  +385 53 658 103, e-mail adresa:  nina@gospic.hr

Sve novosti o projektu možete saznati klikom na sliku loga projekta:

 

 

Projekt: “Odškrinimo vrata zapošljavanju”

Gradu Gospiću odobrena su bespovratnih sredstava za projekt pod nazivom „Odškrinimo vrata zapošljavanju“ u iznosu od 478.758,40 kuna. Sredstva su dodijeljena iz Europskog socijalnog fonda u 100 % iznosu u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ na poziv „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ s ukupno ostvarenih 110 bodova.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Upravljačkim tijelom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje kao Posredničkim tijelom razine 2.

Projekt se provodi u partnerstvu sa Pučkim otvorenim učilištem „Dr. Ante Starčević“ iz Gospića koje će osigurat stručno-iskustvenu pomoć u provedbi projekta.

Razdoblje provedbe projekta je 24 mjeseca, a cilj projekta je kroz jačanje stručnih znanja i vještina povećati mogućnost za zapošljavanje 30 nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina s područja Gospića koji će kroz provođenje odabranih verificiranih programa za obrazovanje odraslih unaprijediti svoja znanja i kompetencije i postati konkurentniji na tržištu rada te na taj način umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva.

Završetkom obrazovanja pripadnici ciljne skupine steći će javnu ispravu o obrazovanju/osposobljenosti s mogućnosti upisa u e-radnu knjižicu.

Sve novosti o projektu možete pratiti klikom na sliku:             

 

Projekt „In-Lo-Re“

Grad Gospić partner je na CEF projektu „Croatian elnvoicing for Local and Regional Authorities“ (Croatian In-Lo-Re), CEF Action No. 2017-HR-IA-0143. Zajednički je to projekt koji se financira iz sredstava Instrumenta za povezivanje Europe u području telekoma (Connecting Europe Facility, CEF), a usmjeren je ka promociji i ubrzanju primjene eRačuna u Republici Hrvatskoj između tijela državne i javne vlasti, kao i javnih i privatnih poduzeća, poboljšanjem postojećeg tehničkog i organizacijskog okruženja za razmjenu elektroničkih računa.

Nositelj projekta koji ujedno ima i ulogu Koordinatora između Partnera je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Vremensko trajanje projekta: 12 mjeseci

Vrijednost projekta: 765.769,00 EUR-a

Postotak sufinanciranja: Visina sufinanciranja od strane Europske komisije iznosi 75% prihvatljivih troškova, dok vlastito sufinanciranje Partnera iznosi 25 % prihvatljivih troškova

Cilj projekta: Poticanje širenja i ubrzanje korištenja strukturiranog elektroničkog računa od strane javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih preduvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom „eRačun za državu“

Aktivnosti projekta:

 1. Prijava na eRačun središnji portal
 2. Prilagodba i integracija rješenja za korištenje e-računa s platformom „eRačun za državu“
 3. Treninzi – edukativne aktivnosti
 4. Upravljanje projektom i vidljivost

Kontakt osoba za pripremu i provedbu projektnih aktivnosti

Nikolina Tonković Čorak, telefon:  +385 53 658 103, e-mail adresa:  nina@gospic.hr

Više o projektu na sljedećoj poveznici: www.mingo.hr

CEF TELEKOM PROJEKT Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta In-LoRe – uvođenja elektroničkog računa u poslovanje tijela lokalne i područne samouprave

Projekt: „Energetska obnova zgrade Osnovna škola Dr. Franje Tuđmana na adresi Riječka 2, Lički  Osik“

Grad Gospić je na Poziv „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ prijavio projekt „Energetska obnova zgrade Osnovna škola Dr. Franje Tuđmana na adresi Riječka 2, Lički  Osik“.

S Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj /Kohezijskog fonda/ Europskih strukturnih i investicijskih fondova,  u financijskom razdoblju 2014. – 2020..

CILJ I OPIS PROJEKTA

Cilj projekta je smanjiti negativne učinke na okoliš kroz provedbu 4 mjere energetske učinkovitosti na zgradi OŠ Dr. Franje Tuđmana na adresi Riječka 2, Lički Osik u svrhu ostvarenja doprinosa smanjenju potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Mjere energetske učinkovitosti su: (1) Vanjska ovojnica, (2) strop prema negrijanom, stropovi prema tavanu, (3) zamjena kotla na biomasu i (4) zamjena rasvjetnih tijela. Provedbom navedenih mjera očekuje se smanjenje godišnje potrošnje primarne energije za 791.605,92 kWh i smanjenje CO2 za 190 t/god te se uvodi korištenje OIE u predmetnoj zgradi.

Doprinos navedenim rezultatima ostvaruje se kroz ostvarenje energetskih ušteda po svim mjerama predviđenim projektnim prijedlogom koje su kako slijedi:

 1. MJERA 1 – Ušteda primarne energije za grijanje Qdel provedbom mjere 259.052,00 kWh/god, a smanjenje emisije CO2 iznosi 68,19 t/god.
 2. MJERA 2 – Ušteda primarne energije za grijanje Qdel provedbom mjere 202.893,00 kWh/god; a ušteda emisije CO2 provedbom mjere 53,41 t/god.
 3. Mjera 3 – Ušteda primarne energije za grijanje Qdel provedbom mjere 296.929,00 kWh/god, a ušteda emisije CO2 provedbom mjere 3 iznosi 63,64 t/god.
 4. Mjera 4 – Ušteda primarne energije za grijanje Qdel provedbom mjere 32.731,92 kWh/god, a ušteda emisije CO2 provedbom mjere 4 iznosi 4,76 t/god.

PROJEKT OBUHVAĆA SLJEDEĆE AKTIVNOSTI:

EP1 Izrada projektne dokumentacije

EP2 Aktivnosti energetske obnove

EP3 Promidžba i vidljivost

EP4 Upravljanje projektom

USPJEŠNOM PROVEDBOM PROJEKTA OMOGUĆIT ĆE SE POSTIZANJE SLJEDEĆIH REZULTATA:

R1 Uspješno apliciran projektni prijedlog

R2 Uspješno provedene aktivnosti energetske obnove

R3 Povećana vidljivost projekta te vidljivost usluga i proizvoda Prijavitelja.

R4 Projekt uspješno završen

Ukupna vrijednost projekta:

5.182.604,63 kn

Bespovratna sredstva:

2.122.559,13 kn

Razdoblje provedbe projekta:

01.01.2014. – 16.10.2020

Kontakt osoba za više informacija:

Marko Bošnjak, voditelj projekta

E-mail: marko.bosnjak@gospic.hr

Više informacija o mogućnostima financiranja putem fondova EU: https://strukturnifondovi.hr

Potpisan Ugovor za Projekt energetske obnove zgrade OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik

Rekonstrukcija šumskih prometnica u šumskom kompleksu „Zapadni dio uz jezero Kruščica“

Rekonstrukcija šumskih prometnica u šumskom kompleksu „Zapadni dio uz jezero Kruščica“ projekt je koji je Grad Gospić prijavio na natječaj iz podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja iznosi 4.071.008,65 kn, uz 100% financiranje Europske unije iz Programa ruralnog razvoja.
Ovim će se projektom rekonstruirati postojeća šumska cesta, koja u sadašnjem obliku i sadašnjem stanju ne zadovoljava propisane tehničke uvjete za šumske ceste. Također će se povećati razina protupožarne zaštite, racionalizirati troškovi šumarskih radova (uzgajanja, zaštite, uređivanja i dr.), omogućiti lakši pristup lovištu, a predmetna prometnica bi imala i naglašenu turističku, rekreativnu te ostale općekorisne funkcije.

Potpisan ugovor za Projekt rekonstrukcije ceste na relaciji Vaganac – Kruščica

Projekt “Nabava strojeva i opreme za održavanje javnih površina”

Na temelju javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja dodijelilo je Gradu Gospiću sredstva za nabavku komunalne opreme i strojeva za održavanje javnih površina naselja. 407 jedinica lokalne samouprave dostavilo je 574 projektna prijedloga od kojih će 181 projekt Ministarstvo sufinancirati.

Cilj projekta Grada Gospića je ujednačavanje usluga obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na području svih naselja Gospića, a vrijednost iznosi 250.000,00 kuna.

Nakon potpisa ugovora sa dobavljačem Grad Gospić će s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja potpisati ugovor o sufinanciranju projekta.

Nakon nabave oprema i strojevi biti će dodijeljeni trgovačkom društvu „Komunalac Gospić“ d.o.o. koje će ih koristiti u svom redovnom radu.

Komunalcu Gospić dodijeljeni strojevi i oprema

Projekt “RAISE Youth”

Rural Action for Innovative and Sustainable Entrepreneurship for Youth RAISE Youth projekt dobitnik je donacije od 3.100.000 € darovnice iz grant sheme Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške (EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment) koja je dio sporazuma prema kojem Island, Lihtenštajn i Norveška rade na smanjenju društvenih i gospodarskih nejednakosti u Europi.

Svrha projekta je doprinijeti osiguravanju poštenog i produktivnog rada mladima kroz socijalnu inovaciju na ruralnom području Hrvatske, Bugarske, Rumunjske i Španjolske. Specifični cilj projekta je pilotirati i promovirati inovativni RAISE Model (samo) zapošljavanja za mlade NEET populaciju utemeljeno na održivom agrobiznisu u 4 ruralne regije EU koji se suočavaju sa visokom stopom nezaposlenosti mladih i sa raseljavanjem.

Projekt RAISE je inovativan i nudi odgovor za nezaposlenost mladih sa ruralnog područja kreiranjem vlastitih radnih mjesta putem poduzetništva.

RAISE projekt sastoji se od 7 partnera: (Leader) GTF – Inicijativa za održivi rast (Hrvatska), Gender projekt za Bugarsku (Bugarska), AUR – Nacionalna udruga stručnjaka za ljudske resurse (Rumunjska), CASARRUBUELOS CITY COUNCIL (Španjolska), FUNDECYT-PCTEX (Španjolska), Goodworks Innovation Agency EWIV (Austrija) i Grad Gospić.

RAISE Youth

www.eeagrants.org

Projekt “RAISE Youth”predstavljen u Zagrebu

Projekt „RAISE Youth“ predstavljen u Gospiću

Projekt „Gradnja nogostupa do osnovne škole dr. Jure Turić“

Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2018. godinu. Predmet javnog poziva je poboljšanje prometno tehničkih uvjeta na prometnici, odnosno projekti kojima se izravno utječe na sigurnost cestovnog prometa.

Grad Gospić je na navedeni poziv prijavio projekt Gradnja nogostupa do osnovne škole dr. Jure Turić. Potpisanim ugovorom Grad je preuzeo obvezu realizacije projekta do kraja 2019. godine. U 2018. godini proveden je postupak javne nabave, a radovi su započeti u 2019. godini. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.010.138,60 kuna.

Predmetni nogostup izgraditi će se:

 • u Ulici Popa Frana Biničkog sa istočne strane u duljini od cca 50 m, te zapadne strane u duljini od cca 46 m,
 • u Ulici Senjskih žrtava, na istočnoj/sjevernoj strani u duljini od cca 144 m; te zapadnoj strani u duljini od cca 79 m,
 • u Ulici Miroslava Kraljevića – kod škole dr. Jure Turića, na jugozapadnoj strani u duljini od cca 107 m.

 

Projekt „Rekonstrukcija mlinice na rijeci Licu u Ličkom Ribniku“

Ministarstvo kulture objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu – programi zaštite i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara.

Na navedeni poziv Grad Gospić je prijavio projekt „Rekonstrukcija mlinice na rijeci Licu u Ličkom Ribniku“. Cilj projekta je obnova i sanacija drvenog mlina kašikara u Ličkom Ribniku koji ima status zaštićenog kulturnog dobra upisanog u Registar nepokretnih kulturnih dobara. Ovaj projekt započeo je u 2018. godini kada je Ministarstvo kulture za rekonstrukciju mlina kašikara dodijelilo Gradu Gospiću sredstva u iznosu od 150.000,00 kn. Ukupna vrijednost radova u prvoj fazi iznosila je 196.894,13 kuna.

Za drugu fazu rekonstrukcije, ujedno i završnu fazu,  Ministarstvo kulture dodijelilo je Gradu Gospiću sredstva u visini od 100.000,00 kn, a procijenjena ukupna vrijednost radova u drugoj fazi iznosi 256.875,00 kuna.

 

Projekt “Okreni list”

Projekt pod nazivom „Okreni list“ Grad Gospić prijavio je na poziv Ministarstva zdravstva „Promocija zdravlja i prevencija bolest – Faza 1“ u lipnju prošle godine. Ovih dana zaprimljena je Odluka o financiranju za uspješne prijavitelje, njih 9, među kojima se nalazi i projekt Grada Gospića kojemu su dodijeljena 103 boda od mogućih 110.

Projekt je u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“u iznosu od 263.618,19 kuna.

Grad Gospić provedbom projektnih aktivnosti educirat će i informirati sugrađane o važnosti brige o osobnom zdravlju i promicanju zdravih životnih navika. Aktivnosti projekta su konkretno usmjerene na promociju zdravlja i važnost prevencije bolesti, te će se kroz edukacije i preventivne preglede (mobilni mamograf, pregled jetreFibroScanom, mjerenje razne masnoće i šećera u krvi, mjerenje krvnog tlaka i srčanog pulsa), utjecat na informiranost o važnosti zdravlja, te pravilnim i zdravim životnim navikama.

Trilateralni Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisat će se 23. srpnja između Ministarstva zdravstva kao posredničkog tijela razine 1, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao posredničkog tijela razine 2 i Grada Gospića kao nositelja projekta.

Kontakt osoba za pripremu i provedbu projektnih aktivnosti, voditelj projekta:

Nikolina Tonković Čorak, struč.spec.oec.

telefon:  +385 53 658 103, e-mail adresa:  nina@gospic.hr

Sve novosti o projektu možete pratiti klikom na sliku:    

Uskoro u funkciji biciklističko odmorište „Stara šterna Milankovac“ u Ličkom Osiku

Grad Gospić jedan je od glavnih dionika Operativnog plana razvoja cikloturizma Ličko-senjske županije za razdoblje 2017-2020., sukladno kojem je dužan izrađivati projektnu dokumentaciju za razvoj cikloturizma na svom području kako je Planom definirano. Tako je prethodne godine dostavio Ličko-senjskoj županiji, koja je bila prihvatljiv prijavitelj na javni poziv kojeg je objavilo Ministarstvo turizma temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2019. godini, projektnu dokumentaciju za prijavu projekta Biciklističko odmorište „Stara šterna Milankovac“ u Ličkom Osiku.

Svrha projekta je unaprjeđenje biciklističke infrastrukture, turističke kvalitete i sadržaja namijenjenih cikloturizmu, te povećanje zadovoljstva cikloturista ponudom na području Gospića kroz uređenje biciklističkog odmorišta i stvaranja novog turističkog proizvoda.

Cilj je odmorište staviti u funkciju turizma i nadograditi javnu cikloturističku infrastrukturu na području Gospića.

Na odmorištu se nalazi stara šterna izgrađena 1877.godine odnosno cisterna kružnog okna građena od kamena, koja je u derutnom stanju te će se ovim projektom obnoviti. U sklopu projekta postavit će se urbana oprema: bike servisna stanica, nadstrešnica, pametna klupa i stalak za bicikle.

Održivost projektnih rezultata uključuje vlasništvo Grada Gospića nad prostorom koji će osigurati dostupnost i funkcioniranje interneta, te financirati održavanje i upravljanje imovinom u budućnosti.

Back to top