23. Sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10), članka 65., članka 66. st. 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09), sazivam 23. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 07. prosinca 2011. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici, Budačka br. 55, Gospić s početkom u 10.00 sati.

    Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d
1.    Aktualni sat
2.    Usvajanje Zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića
3.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2011. godinu
Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
4.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2011. godinu
Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
5.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2011. godinu
Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
6.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa javnih potreba udruga građana Grada Gospića za 2011. godinu
Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
7.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 2011. godinu
Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
8.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2011. godinu
Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
9.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u školstvu za 2011. godinu
Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
10.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Gospića u 2011. godini
Izvjestitelj: IVAN BILJAN
11.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Gospića za 2011. godinu
Izvjestitelj: IVAN BILJAN
12.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2011. godini
Izvjestitelj: IVAN BILJAN
13.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini
Izvjestitelj: IVAN BILJAN
14.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gospića za 2011. godinu, prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2011. godinu i prijedloga Bilješki uz Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2011. godinu
Izvjestitelj: DRAGICA LAZIĆ
15.    Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. 11. – 30. 11. 2011. godine
Izvjestitelj: MILAN KOLIĆ
16.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića
Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
17.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izboru članova Savjeta mladih Grada Gospića
Izvjestitelj: PETAR KRMPOTIĆ

                 S poštovanjem!

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
Petar Radošević, v.r.

Back to top