32. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12), članka 65. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09), sazivam 32. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 14. studenog 2012. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici, Budačka br. 55, Gospić s početkom u 10.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća
Petar Radošević, v.r.

 Dnevni red:

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2012. godinu
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa javnih potreba udruga građana Grada Gospića za 2012. godinu
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2012. godinu
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Gospića za 2012. godinu
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2012. godinu
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 2012. godinu
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2012. godinu
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Izmjena Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2012. godini
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 14. Razmatranje i usvajanje prijedloga Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2012. godini
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 15. Razmatranje i usvajanje prijedloga Izmjena Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2012. godini
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 16. Razmatranje i usvajanje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gospića za 2012. godinu, prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2012. godinu i Bilješki uz Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2012. godinu
  Izvjestitelj: DRAGICA LAZIĆ
 17. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole dr. Jure Turića
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 18. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole dr. Ante Starčević Pazarište Klanac
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 19. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Gospića
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 20. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Gospića
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 21. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića
  Izvjestitelj: PETAR KRMPOTIĆ
 22. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o izmjeni Zaključka o izmjeni Zaključka o pristupanju kupnji stanova iz programa POS-a
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 23. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. 10 do 31. 10. 2012. godine
  Izvjestitelj: MILAN KOLIĆ
Back to top