4. Sjednica gradskog vijeća Grada Gospića

04. studenoga 2021. godine održana je elektroničkim putem 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti

  1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01. 01. 2021. do 30. 06. 2021. godine;
  2. Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada Gospića za 2021. godinu;
  3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama;
  4. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za područje Grada Gospića u pedagoškoj godini 2021./2022.;
  5. Odluka o osnivanju prava građenja na nekretnini označenoj kao kat. čest. br. 5131/2 k.o. Gospić;
  6. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za stipendije;
  7. Zaključak o imenovanju članova Redakcijskog kolegija „Službenog vijesnika Grada Gospića”
Back to top