Dario Radošević novi direktor Usluge d.o.o.

Skupština Društva Usluge d.o.o. donijela je odluku o razrješenju dužnosti dosadašnjeg direktora Društva Milana Devčića i imenovanju novog direktora trgovačkog Društva Usluga d.o.o. Daria Radoševića, dipl.ing. građ. koji je stupio na dužnost 1. studenog 2019. god.
Dario Radošević osnovnu i srednju školu završio je u Gospiću te Građevinski fakultet u Rijeci gdje je stekao zvanje diplomiranog inženjera građevinarstva. Pri Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja položio je stručni ispit za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva (stručni poslovi prostornog uređenja, poslovi sudionika u gradnji, poslovi ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu). U Komori inženjera građevinarstva upisan je kao ovlašteni inženjer građevinarstva i ovlašteni voditelj građenja. Bio je zaposlen u tvrci Nova Invest d.o.o. na radnom mjestu suradnika u projektiranju i nadzoru, u GPN Katarina d.o.o. na radnom mjestu obavljanja inženjersko tehničkih poslova građevinske struke, u tvrtci Lukac d.o.o. na radnom mjestu inženjera gradilišta. Od listopada 2015. god. direktor je u tvrtci Consilium d.o.o. sa sjedištem u Gospiću, te od 2016. god. inženjer gradilišta u tvrtci Grič, obrt iz Otočca.
Članovi Skupštine Društva zahvalili su dosadašnjem direktoru Milanu Devčiću na uspješnom upravljanju društvom Usluga d.o.o. i ujedno čestitali novoizabranom direktoru Dariu Radoševiću.

Back to top