Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Dnevni red 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića
https://gospic.hr/dnevni-red-14-sjednice-gradskog-vijeca-grada-gospica/

Dnevni red 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića

Objavljeno 5. ožujka 2015. | Gospic.hr

Kategorije: ,

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t.), članka 65. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13), sazivam 14. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 10. ožujka 2015. godine (utorak) u Gradskoj vijećnici, Budačka 55 s početkom u 16.30 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića
                                                                          Petar Radošević,v.r. 

 Dnevni red

 1. Aktualni sat 
 2. Usvajanje Zapisnika sa 12. i 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru za razdoblje 2011., 2012., 2013. i 2014. godinu na području Grada Gospića
  Izvjestitelj: JOSIP KOVAČEVIĆ/predstavnik Urbanističkog instituta Hrvatske d.o.o., Zagreb
 4. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o donošenju V Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića
  Izvjestitelj: JOSIP KOVAČEVIĆ/predstavnik APE d.o.o., Zagreb
 5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku natječaja za prodaju građevinske parcele br. I1-4 u Zoni poslovnih namjena „Smiljansko polje”
  Izvjestitelj: JOSIP KOVAČEVIĆ
 6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2015. godinu
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 2015. godinu
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2015. godinu
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 9. 9.Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Gospića
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada trgovačkom društvu Komunalac Gospić d.o.o.
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izmjena Troškovnika održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Gospića
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Godišnjeg  Plana dodjele koncesija na području Grada Gospića za 2015. godinu
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 14. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o stjecanju poslovnog udjela Grada Gospića u trgovačkom društvu Hrvatski radio – radio Gospić d.o.o.
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 15. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini označenoj kao kat. čest. br. 2603/2 k.o. Gospić
  Izvjestitelj: PAVAO PAVELIĆ
 16. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada GospićaŽ
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 17. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gospića za 2015. godinu
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 18. 18.Razmatranje i usvajanje Odluke o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2015. godini
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 19. Polugodišnje Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Gospića i donošenje Zaključka
  Izvjestitelj: PETAR KRMPOTIĆ
 20. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. do 31. prosinca 2014, od 01. do 31. siječnja i 01 do 28. veljače 2015. godine i donošenje Zaključaka o primanju na znanje Izvješća
  Izvjestitelj: PETAR KRMPOTIĆ