Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Dnevni red 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića
https://gospic.hr/dnevni-red-21-sjednice-gradskog-vijeca-grada-gospica/

Dnevni red 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića

Objavljeno 5. svibnja 2016. | Gospic.hr

Kategorije: ,

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t.), članka 65. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13), sazivam 21. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 10. svibnja 2016. godine (utorak) u Gradskoj vijećnici, Budačka 55 s početkom u 16.30 sati.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
                                                                          Petar Radošević, v.r.

 

D n e v n i   r e d

 1. Aktualni sat 
 2. Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o zaduživanju Grada Gospića
  Izvjestitelj: JOSIP KOVAČEVIĆ
 4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2016. godinu
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 2016. godinu
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2016. godinu
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izradi VI izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića
  Izvjestitelj: PAVAO PAVELIĆ
 8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti – Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Gospića
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 9. Razmatranje iusvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2015. godini
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2015. godinu
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2015. godini
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 14. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog dorinosa u 2015. godini
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 15. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za 2015. godinu
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 16. Razmatranje i usvajanje prijedloga Akcijskog plana potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2016. – 2018. godinu
  Izvjestitelj: JOSIP KOVAČEVIĆ
 17. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra, na nekretninama označenim kao katastarske čestice br. 3923/2 i 3929/2 k.o. Donje Pazarište
  Izvjestitelj: PAVAO PAVELIĆ
 18. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra – puta, na nekretnini oznaćenoj kao katastarska čestica br. 4554 k.o. Divoselo
  Izvjestitelj: PAVAO PAVELIĆ
 19. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra, na nekretnini označenoj kao katastarska čestica br. 5005/5 k.o. Smiljan
  Izvjestitelj: PAVAO PAVELIĆ
 20. Razmatranje i usvajanje prijedloga  Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu
  Izvjestitelj:  SLAVEN STILINOVIĆ
 21. Razmatranje i usvajanje prijedloga Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva, s Posebnim popisom arhivskog i registraturnog gradiva s rokovima čuvanja Grada Gospića
  Izvjestitelj: JOSIP KOVAČEVIĆ
 22. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdolje od 01. do 31. ožujka i od 01. do 30. travnja 2016. godine i donošenje Zaključaka o primanju na znanje Izvješća
  Izvjestitelj: PETAR KRMPOTIĆ