Dnevni red 6. sjednice Gradskog vijeća

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t.), članka 65. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13), sazivam 6. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 23. prosinca 2013. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici, Budačka 55 s početkom u 16.30 sati.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
                                                                      Petar Radošević, v.r.

 

D n e v n i   r e d

 1. Aktualni sat 

 2. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića

 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2014. godinu
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
   
 4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u školstvu za 2014. godinu
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
   
 5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2014. godinu
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
   
 6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2014. godinu
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
   
 7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića za 2014. godinu
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
   
 8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba udruga građana Grada Gospića za 2014. godinu
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
   
 9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2014. godinu
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
   
 10. Razmatranjeiusvajanjeprijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
   
 11. Razmatranjeiusvajanjeprijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
   
 12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2014. godini
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
   
 13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa utroška sredstva šumskog doprinosa u 2014. godini
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
   
 14. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2014. godini
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
   
 15. Razmatranje i usvajanje prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Gospića za 2014. godinu
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
   
 16. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prihvaćanju Programa rada Hrvatskog radija – Radio Gospića d.o.o. za 2014. godinu
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
   
 17. Razmatranje i usvajanje prijedloga Proračuna Grada Gospića za 2014. godinu, prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2014. godinu, Projekcije Proračuna Grada Gospića za 2014. do 2016. godine  i Plana razvojnih programa za 2014. do 2016. godine
  Izvjestitelj: DRAGICA LAZIĆ
   
 18. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Zone Ugostiteljsko – turističke namjene Široka Kula – UPU 14
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
   
 19. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o uključivanju Grada Gospića u Program POS-a i prijenosu prava vlasništva kat.čest. 2130/4 K.O. Gospić u korist APN-a
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
   
 20. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Gospića
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
   
 21. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o rješavanju vlasništva komunalnih vodnih građevina
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
   
 22. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o pristupanju Platformi Hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
   
 23. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
   
 24. Razmatranje i usvajanje prijedloga Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva s Posebnim popisom arhivskog i registraturnog gradiva s rokovima čuvanja Grada Gospića
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
   
 25. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Gospića za 2013. godinu i prijedloga Programa rada Savjeta mladih Grada Gospića za 2014. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća i Zaključka o davanju odobrenja
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
   
 26. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. 11. do 30. 11. 2013. godine i donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća
  Izvjestitelj: PETAR KRMPOTIĆ
Back to top