Dnevni red 8. sjednice Gradskog vijeća

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t.), članka 65. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13), sazivam 8. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 31. ožujka 2014. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici, Budačka 55 s početkom u 16.30 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća
Petar Radošević, v.r.

 

D n e v n i   r e d

 1. Aktualni sat 
 2. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu
  Izvjestitelj: JOSIP KOVAČEVIĆ
 4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti poduzeću Komunalac Gospić d.o.o. za nabavu radnog stroja – kompaktora
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o povećanju broja zaposlenih
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pahuljica, Gospić
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2014. godini
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Izvedbenog plana ostvarivanja prava i potreba djece Grada Gospića za 2013. godinu
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za 2013. godinu
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2013. godini
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2013. godini
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 14. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 15. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Gospića u 2013. godini
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 16. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda na području Grada Gospića
  Izvjestitelj: JOSIP KOVAČEVIĆ
 17. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o razrješenju i imenovanju ravnateljice Muzeja Like Gospić
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 18. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Kulturno informativnog centra Gospić, javne ustanove za kulturu
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 19. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01 do 28. veljače i od 01. do 31. ožujka 2014. godine i donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća
  Izvjestitelj: PETAR KRMPOTIĆ
Back to top