Dodjela gradskih prostora na korištenje udrugama

Dodjela gradskih prostora  na korištenje udrugama i drugim organizacijama civilnog društva za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro regulirana je Odlukom dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 10/18).
Gradski prostori se dodjeljuju na korištenje udrugama javnim natječajem, sukladno mogućnostima Grada Gospića, uz posebnu pažnju da se racionalno koriste svi gradski prostori.
Gradski prostori koji služe za zadovoljavanje potreba građana za opskrbom i uslužnim obrtničkim djelatnostima i ulični lokali na atraktivnim lokacijama, u pravilu, ne daju se na korištenje udrugama.
Iznimno, bez objavljivanja javnog natječaja gradski prostor se može dodijeliti izravno samo:

  • kada nepredviđeni događaji obvezuju Grad Gospić da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom gradskog prostora;
  • kada se gradski prostor dodjeljuje udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost na području Grada Gospića ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području Grada Gospića;
  • kada se gradski prostor dodjeljuje udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom ili aktom dodijeljene određene javne ovlasti (npr. Hrvatski Crveni križ, dobrovoljna vatrogasna društva i dr.).

RASPISIVANJE JAVNOG NATJEČAJA

O raspisivanju i objavi javnog natječaja za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama, na prijedlog gradskog upravnog odjela za komunalne djelatnosti, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, odlučuje gradonačelnik Grada Gospića.
Javni natječaj sa cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavljuje na internetskoj stranici Grada Gospića, oglasnim pločama gradske uprave i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama.
Naknada za korištenje gradskog prostora određuje se:

  • za I. zonu 2,00 kn/m2; (I ZONA obuhvaća naselje Gospić i dio naselja Lički Osik (novi dio),
  • za II. zonu 1,00 kn/m2; (II ZONA  obuhvaća naselje Lički Osik (stari dio) i ostala naselja koja nisu obuhvaćena prvom zonom, a utvrđena su člankom 4. Odluke o komunalnoj naknadi Grada Gospića.

USKLAĐENJE SKLOPLJENIH UGOVORA (sukladno članku 22. Odluke)

Korisnik koji ima sklopljen ugovor prije stupanja na snagu Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama dužan je po zaprimljenom pozivu dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava uvjete za korištenje gradskog prostora. Uz traženu dokumentaciju korisnik je dužan dostaviti i ispunjene obrasce. Obrasce treba preuzeti na vlastiti disk i tek onda upisivati podatke u iste.

Obrazac prijave za usklađenje ugovora

Back to top