U Gradskom upravnom odjelu za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na:

 • funkcioniranje i razvoj komunalnog gospodarstva (donošenje programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture),
 • utvrđivanje obveznika, vođenje evidencije komunalne naknade, komunalnog doprinosa i spomeničke rente kao i prisilna naplata istih,
 • poslove komunalnog, prometnog i poljoprivrednog  redarstva utvrđene općim aktima Grada,
 • gospodarenje nekretninama u vlasništvu Grada i obavljanje imovinsko pravnih i drugih pravnih poslova iz djelokruga rada Odjela,
 • osnivanje i vođenje registra nekretnina Grada te vođenje registra e-Nekretnina u kojem se vode podaci i dokumentacija o vrijednostima nekretnina u prometu za područje grada Gospića,
 • gospodarenje i zakup javnih površina, evidencija zakupoprimaca, te prisilna naplata,
 • kontrolu i uređenje prometa odnosno analiza postojećih i predlaganje novih prometnih rješenja lokalnog značaja i autotaxi prijevoz, kao i izdavanje prometnih suglasnosti te suglasnosti za prekope i zauzeća javno prometnih površina, te prisilna naplata,
 • utvrđivanje politike gospodarenja prostorom Grada Gospića kroz uređenje građevinskog zemljišta, prostorno i urbanističko planiranje, zaštitu i očuvanje graditeljskog nasljeđa, uređenje naselja i stanovanja sa svrhom učinkovitog gospodarenja prostorom, geodetski poslovi osnivanja i vođenja katastra vodova, evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva, te određivanje kućnih brojeva,
 • postupke izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola te drugih akata vezanih uz gradnju sukladno posebnim propisima, te provedbu dokumenata prostornog uređenja,
 • zaštitu okoliša s izradom programa i drugih akata utvrđenih zakonom,
 • poslovi na sustavnom gospodarenju energijom kroz primjenu energetske učinkovitosti i promoviranje primjene obnovljivih izvora energije,
 • javnu rasvjetu, nerazvrstane prometnice s okolišem, održavanje zelenih površina, tržnica, čišćenje javno-prometnih površina, potrebe u slučaju dezinsekcije i deratizacije, održavanje fontana, groblja, krematorija, prijevoz pokojnika, veterinarska služba, uređenje i dekoracije grada, dimnjačarski poslovi, gospodarenje sa skloništima,
 • izgradnju i održavanje komunalne i socijalne infrastrukture, naknadu za zemljišta, projektiranje, izgradnju, primopredaju i preuzimanje objekata u vlasništvo Grada, građevine vodoopskrbe i odvodnje, izgradnja i uređenje komunalnih odlagališta, sanacija neuređenih deponija te ostale građevine,
 • sudjelovanje u pripremi i provođenju postupaka javne nabave iz nadležnosti upravnog tijela, praćenje izvršenja radova i usluga temeljem sklopljenih ugovora te izrada prijedloga godišnjeg i srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija Grada,
 • praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga rada upravnog tijela koji se financiraju iz EU fondova i ostalih izvora,
 • koordinaciju i suradnju s komunalno-trgovačkim društvima, ustanovama i tijelima u čijoj je nadležnosti izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad,
 • obavlja i druge poslove koji su stavljeni u djelokrug rada zakonom, odnosno aktima Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

Pročelnik

Josip Marković
tel: +385 (0)53 658 804
e-mail: josip.markovic@gospic.hr

Back to top