II. Odluka o odabiru korisnika sredstava Grada Gospića za „Povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama/stanovima ugradnjom kotlova na pelete“

Temeljem Odluke o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi zajedničkog sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu, Klasa: 024-04/13-03/08, Urbroj: 563-01/06-13-02, od 29.05.2013. godine, i članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10 i 1/12) gradonačelnik Grada Gospića   d o n o s i

 

II. ODLUKU

o odabiru korisnika sredstava Grada Gospića za „Povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama/stanovima ugradnjom kotlova na pelete“ 


  1. Pravo na korištenje sredstava Grada Gospića radi sufinanciranja zamjene kotlova sa lož ulja na pelete po objavljenom javnom natječaju „Povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama/stanovima ugradnjom kotlova na pelete“ na području Grada Gospića ostvaruje 9 prijava, odnosno prijavljenih fizičkih osoba što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju i ocjenjivanju pristiglih prijava-2.
  2. Korisnici iz točke I. ove Odluke dužni su potpisati Ugovor o sufinanciranju troškova nabave i ugradnje kotlova na pelete s Gradom Gospićem, nakon čega mogu pristupiti zamjeni predmetnih kotlova. Ukoliko korisnik odbije potpisati Ugovor smatrat će se da je odustao od Javnog natječaja.

 

 

Obrazloženje

Grad Gospić objavio je 18. kolovoza 2013. godine Javni natječaj za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Gospića u sufinanciranju „Povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama/stanovima ugradnjom kotlova na pelete“ na području Grada Gospića.

 

Na objavljeni Javni natječaj, do 11.09.2013. god., pristiglo je 22 prijave od čega:  2 prijave nisu bile predmet ovog natječaja i od 1 prijave se odustalo. Sa I. Odlukom o odabiru korisnika sredstava Grada Gospića za „Povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama/stanovima ugradnjom kotlova na pelete“ Grad Gospić je odobrio sredstva za 19 korisnika, od čega 1 korisnik nije potpisao Ugovor te se prema uvjetima iz Javnog natječaja smatra da je isti odustao od natječaja (19-1=18 korisnika sredstava).

 

Od 11.09.2013. do 30.10.2013. god. pristiglo je još 12 prijava od kojih je 9 obrađeno i odobreno u ovoj Odluci. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja je po Zapisniku o otvaranju i ocjenjivanju prijava-2 i Zapisnicima o obilasku lokacije, a prema uvjetima iz Javnog natječaja, ustvrdilo Listu korisnika-2 za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju troškova nabave i ugradnje kotlova na pelete s Gradom Gospićem.

 

Lista korisnika-2 čini sastavni dio ove Odluke. Odluka se smatra dostavljenom danom objave na internet stranicama Grada Gospića (www.gospic.hr).

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor Gradu Gospiću roku od 5 dana od dana objavljivanje iste na internet stranicama Grada Gospića (www.gospic.hr). Prigovor se predaje ili šalje poštom Gradu Gospiću, Budačka 55, 53 000 Gospić, I. kat, soba 37, a može se izjaviti i na zapisnik u Gradu Gospiću.

KLASA: 310-01/13-01/01
URBROJ: 2125/01-02-13-85
Gospić, 06. studenog 2013.god

 

GRAD GOSPIĆ

GRADONAČELNIK:

Petar Krmpotić, dipl.politolog,v.r.

 


 

 


LISTA KORISNIKA SREDSTAVA GRADA GOSPIĆA ZA

„Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama/stanovima ugradnjom kotlova na pelete“  -2

 

 

LISTA KORISNIKA

Redni broj zaprimljene prijave

Ime i prezime

Adresa

Broj

19.

Ana Š. Konjikovac

Budačka 182

20.

Milan Uremović

Pazariška 14

21.

Milan Balenović

Budačka 72

22.

Joso Hećimović

Kulska cesta 65

23.

Juraj Rukavina

K. Domagoja 12

24.

Josip Vlainić

Pazariška 35

25.

Mate Podnar

Budačka 191

27.

Iverija Filipović

S.S. Kranjčevića bb

28.

Josip Fadljević

Hrvatskih književnika 10

Ukupan broj odobrenih korisnika

9

 

 

LISTA ZAINTERESIRANIH OSOBA KOJE NE ISPUNJAVAJU UVJETE NATJEČAJA

Redni broj zaprimljene prijave

Ime i prezime

Adresa

Razlog

Nema

 

 

 

Ukupan broj odbijenih zainteresiranih osoba

/


Back to top