Ispravak javnog natječaja

KLASA: 112-02/13-01/06
URBROJ: 2125/01-02-13-05 

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA

U tekstu natječaja za imenovanje pročelnika – tajnika u Tajništvo Grada Gospića, objavljenog u Narodnim novinama  broj 129 od 25. listopada 2013. godine, ispravlja se stavak koji se odnosi na Posebne uvjete za prijam u službu, tako da glasi:

 Posebni uvjeti za prijam u službu:

– magistar struke ili stručni specijalist pravne, prirodne, biotehničke ili dr. društvene struke,

– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,

– položen državni stručni ispit.

U ostalom dijelu tekst Javnog natječaja ostaje nepromijenjen.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od  objave Ispravka javnog natječaja u Narodnim novinama.

GRAD GOSPIĆ

Back to top