Sukladno odredbama članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Grad Gospić kao javni naručitelj obvezan je prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora u trajanju od najmanje pet dana.

Nakon svakog provedenog savjetovanja Grad Gospić obvezan je razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

Sukladno članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), Naručitelj je obvezan objaviti prethodno savjetovanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN RH).

 

PREDHODNO SAVJETOVANJE ZA POSTUPKE JAVNE NABAVE U 2020. GODINI

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Gospića

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Izgradnja trga Nikola Tesla (KIC)- Faza I.

PREDHODNO SAVJETOVANJE ZA POSTUPKE JAVNE NABAVE U 2019. GODINI

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Rekonstrukcija kotlovnice i kotla na biomasu uOŠ „Dr. Franje Tuđmana“ Lički Osik

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Obnova vanjske ovojnice, stropa i ugradnja led rasvjete na zgradi OŠ “Dr. Franje Tuđmana” Lički Osik

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Opskrba električnom energijom

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Radovi u šumi Jasikovac – Faza I

 

Back to top