Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/gospim/inc/plugins/wordpress-print-posts/public/class-wordpress-print-posts-public.php on line 422
Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
JAVNI NATJEČAJ radi davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Gospića
https://gospic.hr/javni-natjecaj-radi-davanja-u-zakup-poslovnog-prostora-u-vlasnistvu-grada-gospica/

JAVNI NATJEČAJ radi davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Gospića

Objavljeno 24. lipnja 2018. | Gospic.hr

Kategorije: ,

KLASA: 372-03/18-01/04
URBROJ: 2125/01-02-18-03

Na temelju Odluke gradonačelnika Grada Gospića o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Gospića, KLASA: 372-03/18-01/04, URBROJ: 2125/01-02-18-02 od 19. lipnja 2018. godine, gradonačelnik Grada Gospića raspisuje sljedeći:

J A V N I--N A T J E Č A J

radi davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Gospića

I.

PREDMET NATJEČAJA:

Predmet ovog natječaja je poslovni prostor u vlasništvu Grada Gospića, na adresi Trg Stjepana Radića br.14, Gospić, u prizemlju objekta sagrađenom na kat. čest. br. 2760 k. o. Gospić i to: - u površini od 17 m2, u svrhu obavljanja djelatnosti pružanja frizerskih usluga.

II.

VRIJEME TRAJANJA ZAKUPA:

Poslovni prostor iz točke I. javnog natječaja daje se na vrijeme od pet (5) godina.

III.

POČETNA CIJENA ZAKUPA:

Početna cijena zakupa za navedeni poslovni prostor iznosi 30,00 kn/m2 mjesečno, odnosno 510,00 kn.

IV.

UVJETI NATJEČAJA:

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje djelatnosti iz točke I. ovog natječaja, kao i sve fizičke osobe i fizičke osobe – obrtnici državljani Republike Hrvatske registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje djelatnosti iz točke I. ovog natječaja.

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju. Troškovi uređenja poslovnog prostora padaju na teret zakupnika.

Ponuditelji koji sudjeluju u natječaju dužni su položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početne mjesečne zakupnine za poslovni prostor (1.530,00 kn), uplatom u korist Proračuna Grada Gospića na broj: HR4323900011813000004, otvoren kod HPB, model plaćanja: HR68, s pozivom na broj: 5789 –OIB.

Osim zakupnine zakupnik je dužan plaćati troškove koji terete prostor (struja, voda, grijanje, komunalna i druga davanja i sl.)

Ponuditelj koji udovolji uvjetima iz najpovoljnije ponude, prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora ima ako je osoba iz Zakona kojima su regulirana prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja.

Natjecatelju čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ostalim natjecateljima uplaćena jamčevina se vraća u roku od 30 dana od konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelj. Uplaćena jamčevina se ne vraća izabranom ponuditelju ukoliko odustane od zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora nakon donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

V.

KRITERIJ ZA ODABIR:

Uz prihvatljivost ponude, osnovni kriterij odabira najpovoljnijih ponuditelja jest najviša ponuđena cijena zakupa.

VI.

SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda se daje u pisanom obliku i mora sadržavati:

1.Dokumentaciju koja sadrži osnovne podatke o ponuditelju uz dostavu odgovarajućih dokaza i to kako slijedi:

FIZIČKE OSOBE (ime, prezime, osobni identifikacijski broj/OIB/, dokaz o prebivalištu) ponudi prilažu :

- presliku osobne iskaznice,

- ako se radi o fizičkoj osobi – obrtniku: uz presliku osobne iskaznice i presliku upisa u obrtni-registar (ne starija od pet dana od raspisivanja javnog natječaja),

PRAVNE OSOBE (naziv tvrtke, sjedište i OIB) ponudi prilažu :

- presliku izvatka iz sudskog registra (ne stariji od pet dana od raspisivanja-javnog natječaja) ili drugog odgovarajućeg registra u kojem je pravna-osoba upisana,

2. dokaz o solventnosti (BON 1, BON 2, SOL i sl.),

3. potvrdu o nepostojanju poreznog duga prema državnom proračunu od nadležne ispostave Porezne uprave (ne stariji od pet dana od raspisivanja javnog natječaja),

4. potvrdu da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Gospiću - ne stariji od pet dana od raspisivanja javnog natječaja),

5. dokaz o uplati jamčevine u iznosu utvrđenom javnim natječajem,

6. naznaku poslovnog prostora(adresu, površinu), ponuđeni iznos mjesečne zakupnine po m2,

7. broj žiro računa sudionika javnog natječaja i naziv banke za povrat jamčevine,

8. kratak opis obavljanja planirane djelatnosti, odnosno prihvaćanje navedene djelatnosti,

9. dokaz o pravu prednosti sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

VII.

Ponude, s prilozima dostavljaju se na adresu Grad Gospić, Komisija za davanje u zakup poslovnih prostora, p.p.46, 53000 Gospić s pozivom na Klasu: i naznakom « PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA - NE OTVARAJ»

Ponude se predaju putem pošte preporučeno ili neposredno u pisarnici Grada Gospića, u roku od 8 dana od objave skraćenog teksta natječaja u javnom tisku. Cijeli tekst natječaja objavljen je na web stranicama Grada Gospića. Zakašnjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.

VIII.

Otvaranje ponuda izvršit će Komisija za davanje u zakup poslovnih prostora.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik na prijedlog Komisije za davanje u zakup poslovnih prostora.

Sudionici natječaja bit će obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke.

Natjecatelj ima pravo prigovora Gradonačelniku u roku od 8 dana od dana prijema Odluke. Odluka Gradonačelnika na prigovor je konačna.

Rok za sklapanje ugovora o zakupu iznosi 8 dana od dana donošenja odluke o prihvaćanju ponude, te u slučaju propusta tog roka izabrani ponuditelj gubi pravo na sklapanje ugovora o zakupu i pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Ugovor o zakupi poslovnog prostora sastavlja se u pisanom obliku te se potvrđuje (solemnizira) po javnom bilježniku, koji trošak snosi zakupnik.

IX.

Grad Gospić zadržava pravo da sukladno svojim interesima odbije svaku ponudu i poništi natječaj i pri tom ne snosi odgovornost prema ponuditeljima.

GRAD GOSPIĆ

Gradonačelnik

Karlo Starčević

Skraćeni tekst javnog natječaja

Javni natječaj

JAVNI NATJEČAJ radi davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Gospića - Grad Gospić

JAVNI NATJEČAJ radi davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Gospića

KLASA: 372-03/18-01/04
URBROJ: 2125/01-02-18-03

Na temelju Odluke gradonačelnika Grada Gospića o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Gospića, KLASA: 372-03/18-01/04, URBROJ: 2125/01-02-18-02 od 19. lipnja 2018. godine, gradonačelnik Grada Gospića raspisuje sljedeći:

J A V N IN A T J E Č A J

radi davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Gospića

I.

PREDMET NATJEČAJA:

Predmet ovog natječaja je poslovni prostor u vlasništvu Grada Gospića, na adresi Trg Stjepana Radića br.14, Gospić, u prizemlju objekta sagrađenom na kat. čest. br. 2760 k. o. Gospić i to: – u površini od 17 m2, u svrhu obavljanja djelatnosti pružanja frizerskih usluga.

II.

VRIJEME TRAJANJA ZAKUPA:

Poslovni prostor iz točke I. javnog natječaja daje se na vrijeme od pet (5) godina.

III.

POČETNA CIJENA ZAKUPA:

Početna cijena zakupa za navedeni poslovni prostor iznosi 30,00 kn/m2 mjesečno, odnosno 510,00 kn.

IV.

UVJETI NATJEČAJA:

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje djelatnosti iz točke I. ovog natječaja, kao i sve fizičke osobe i fizičke osobe – obrtnici državljani Republike Hrvatske registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje djelatnosti iz točke I. ovog natječaja.

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju. Troškovi uređenja poslovnog prostora padaju na teret zakupnika.

Ponuditelji koji sudjeluju u natječaju dužni su položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početne mjesečne zakupnine za poslovni prostor (1.530,00 kn), uplatom u korist Proračuna Grada Gospića na broj: HR4323900011813000004, otvoren kod HPB, model plaćanja: HR68, s pozivom na broj: 5789 –OIB.

Osim zakupnine zakupnik je dužan plaćati troškove koji terete prostor (struja, voda, grijanje, komunalna i druga davanja i sl.)

Ponuditelj koji udovolji uvjetima iz najpovoljnije ponude, prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora ima ako je osoba iz Zakona kojima su regulirana prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja.

Natjecatelju čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ostalim natjecateljima uplaćena jamčevina se vraća u roku od 30 dana od konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelj. Uplaćena jamčevina se ne vraća izabranom ponuditelju ukoliko odustane od zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora nakon donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

V.

KRITERIJ ZA ODABIR:

Uz prihvatljivost ponude, osnovni kriterij odabira najpovoljnijih ponuditelja jest najviša ponuđena cijena zakupa.

VI.

SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda se daje u pisanom obliku i mora sadržavati:

1.Dokumentaciju koja sadrži osnovne podatke o ponuditelju uz dostavu odgovarajućih dokaza i to kako slijedi:

FIZIČKE OSOBE (ime, prezime, osobni identifikacijski broj/OIB/, dokaz o prebivalištu) ponudi prilažu :

– presliku osobne iskaznice,

– ako se radi o fizičkoj osobi – obrtniku: uz presliku osobne iskaznice i presliku upisa u obrtniregistar (ne starija od pet dana od raspisivanja javnog natječaja),

PRAVNE OSOBE (naziv tvrtke, sjedište i OIB) ponudi prilažu :

– presliku izvatka iz sudskog registra (ne stariji od pet dana od raspisivanjajavnog natječaja) ili drugog odgovarajućeg registra u kojem je pravnaosoba upisana,

2. dokaz o solventnosti (BON 1, BON 2, SOL i sl.),

3. potvrdu o nepostojanju poreznog duga prema državnom proračunu od nadležne ispostave Porezne uprave (ne stariji od pet dana od raspisivanja javnog natječaja),

4. potvrdu da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Gospiću – ne stariji od pet dana od raspisivanja javnog natječaja),

5. dokaz o uplati jamčevine u iznosu utvrđenom javnim natječajem,

6. naznaku poslovnog prostora(adresu, površinu), ponuđeni iznos mjesečne zakupnine po m2,

7. broj žiro računa sudionika javnog natječaja i naziv banke za povrat jamčevine,

8. kratak opis obavljanja planirane djelatnosti, odnosno prihvaćanje navedene djelatnosti,

9. dokaz o pravu prednosti sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

VII.

Ponude, s prilozima dostavljaju se na adresu Grad Gospić, Komisija za davanje u zakup poslovnih prostora, p.p.46, 53000 Gospić s pozivom na Klasu: i naznakom « PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARAJ»

Ponude se predaju putem pošte preporučeno ili neposredno u pisarnici Grada Gospića, u roku od 8 dana od objave skraćenog teksta natječaja u javnom tisku. Cijeli tekst natječaja objavljen je na web stranicama Grada Gospića. Zakašnjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.

VIII.

Otvaranje ponuda izvršit će Komisija za davanje u zakup poslovnih prostora.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik na prijedlog Komisije za davanje u zakup poslovnih prostora.

Sudionici natječaja bit će obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke.

Natjecatelj ima pravo prigovora Gradonačelniku u roku od 8 dana od dana prijema Odluke. Odluka Gradonačelnika na prigovor je konačna.

Rok za sklapanje ugovora o zakupu iznosi 8 dana od dana donošenja odluke o prihvaćanju ponude, te u slučaju propusta tog roka izabrani ponuditelj gubi pravo na sklapanje ugovora o zakupu i pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Ugovor o zakupi poslovnog prostora sastavlja se u pisanom obliku te se potvrđuje (solemnizira) po javnom bilježniku, koji trošak snosi zakupnik.

IX.

Grad Gospić zadržava pravo da sukladno svojim interesima odbije svaku ponudu i poništi natječaj i pri tom ne snosi odgovornost prema ponuditeljima.

GRAD GOSPIĆ

Gradonačelnik

Karlo Starčević

Skraćeni tekst javnog natječaja

Javni natječaj