Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina

KLASA: 372-03/18-01/5
URBROJ: 2125/01-02-18-01

Na temelju Odluke o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta (Sl.vj.Grada Gospića br. 08/09, 03/10 i 01/12 ) i Plana lokacija za postavljanje kioska i manjih montažnih objekata na javnim površinama i neizgrađenom građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada Gospića (KLASA: 363-01/18-01/52, URBROJ: 2125/01-02-18-02 od 06.06.2018.), Gradonačelnik Grada Gospića raspisuje:

N A T J E Č A J

za davanje u zakup javnih površina

1. Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Grada Gospićaza postavu montažnih objekata na sljedećim lokacijama:

1.1. Gospić, Trg Stjepana Radića ( oznaka lokacije MO-1)

● namjena : prodaja suvenira

● površina 15 m2

● početna cijena zakupnine 60,00 kn/1m2 mjesečno

1.2. Gospić, Trg Stjepana Radića ( oznaka lokacije MO-2)

● namjena : prodaja hrane i pića

● površina 15 m2

● početna cijena zakupnine 60,00 kn/1m2 mjesečno

1.3 Gospić, Trg Stjepana Radića (oznaka lokacije MO- 3)

● namjena : prodaja slastica

● površina 15 m2

● početna cijena zakupnine 60,00 kn/1m2 mjesečno

Grafički prikaz lokacija zainteresirani mogu dobiti u Gradu Gospiću Upravnom odjelu za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg Stjepana Radića 14 (prizemlje).

OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA PONUDITELJE:

  • Ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja, OIB i točnu adresu ponuditelja, e-mail adresu, te broj žiro računa za povrat jamčevine, točno naznačen iznos zakupnine koja se nudi po 1m2 mjesečno, oznaku i redni broj lokacije za koju se natječe, te opis djelatnosti , odnosno proizvoda koji će biti predmet prodaje.
  • Izvornik ili ovjerenu presliku Rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, te izvornik ili ovjereni preslik rješenja o registraciji za udruge građana ili OPG-a.
  • Ponuditelj je dužan položiti jamčevinu u dvostrukom iznosu od početne mjesečne zakupnine na IBAN br. HR432390001-1813000004, u korist Proračuna Grada, s pozivom na broj: 68 5738-OIB, te dokaz o uplati jamčevine (uplatnicu) o izvršenoj uplati dostaviti uz ponudu.
  • Potvrdu da ponuditelj nema duga prema Gradu Gospiću, po bilo kojem osnovu.

2. Javna površina se daje u zakup na određeno vrijeme od 5(pet) godina.

3. Na javni natječaj se mogu javiti pravne i fizičke osobe koje prema Gradu Gospiću nemaju duga prema bilo kojem osnovu.

4. Javni natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda.

5. Sve ostale obavijesti i informacije, mogu se dobiti na telefon 053/658-801 u radnom vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

6. Ponude se podnose poštom preporučeno ili neposredno u pisarnici gradske uprave, u zatvorenoj omotnici, na adresu:

GRAD GOSPIĆ , Budačka 55, 53 000 Gospić

Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvoi zaštitu okoliša

sa naznakom “ZA JAVNI NATJEČAJ-JAVNA POVRŠINA-NE OTVARATI”

7. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

8. Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najvišu ponuđenu zakupninu.

9. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

10. Izabrani najpovoljniji ponuditelj u obvezi je sklopiti ugovor o zakupu u roku 20 dana od dana donošenja Odluke o prihvaćanju ponude. Ugovor o zakupu javne površine se ovjerava kod javnog bilježnika, kao ovršna isprava-solemnizira, a troškove ovjere snosi zakupnik.

11. Ako najpovoljniji ponuđač ne sklopi ugovor o zakupu u propisanom roku, nema prava na povrat uplaćene jamčevine.

12. Ponuditeljima koji su položili jamčevinu, a ponude koje nisu prihvaćene, vratit će se jamčevina nakon dovršenja natječaja, dok se položena jamčevina čija je ponuda prihvaćena, zadržava i uračunava u zakupninu.

13. Gradonačelnik zadržava pravo neprihvaćanja nijedne ponude.

GRAD GOSPIĆ

GRADONAČELNIK

Karlo Starčević

Back to top