JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/pročelnice Gradskog upravnog odjela za samoupravu i upravu Grada Gospića

Klasa: 112-02/14-01/02
Urbroj: 2125/01-02-14-01

Na temelju članka 17. i 19. st. 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), gradonačelnik Grada Gospića raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/pročelnice Gradskog upravnog odjela za samoupravu i upravu Grada Gospića – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Stručni uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, prirodne ili društvene struke
– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit
– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete propisane člankom 12. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – u daljnjem tekstu ZSN, te za njihov prijam ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

Uz pisanu prijavu kandidati trebaju obavezno priložiti:

– životopis
– preslik domovnice
– preslik diplome
– dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje 5 godina(potvrda o podacima iz matične evidencije HZZMO, rješenje, ugovor o radu ili drugi dokaz o radnom iskustvu u struci i na odgovarajućim poslovima)
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. ZSN-a (ne starije od 6 mjeseci)
– preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu
– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a (ne treba ovjeravati).

Prijavu mogu podnijeti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz uvjet da ga polože u roku od jedne godine od rasporeda.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu je dužan priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu iz kojih je vodljivo spomenuto pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, navedeni su na službenim internetskim stranicama Grada Gospića (www.gospic.hr)

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Na službenoj internetskoj stranici Grada Gospića (www.gospic.hr) i oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Gospića objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Pisane prijave s prilozima podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, a na adresu: Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, s naznakom: »Natječaj za imenovanje pročelnika – ne otvaraj«.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Grad Gospić

Back to top