Javni natječaj za imenovanje pročelnika-tajnika u Tajništvo Grada Gospića

KLASA: 112-02/13-01/06

URBROJ: 2125/01-02-13-01

 

Na temelju članka 19. st. 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11), Gradonačelnik Grada Gospića, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje pročelnika-tajnika u Tajništvo Grada Gospića, na neodređeno vrijeme –  1 izvršitelj/ica

Opći uvjeti za prijam u službu:

– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 Posebni uvjeti za prijam u službu:

– magistar struke ili stručni specijalist pravne, prirodne ili dr. društvene struke,
– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
– položen državni stručni ispit.

 Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

 U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

 Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao svoju prijavu na natječaj.

 Na službenoj web – stranici Grada Gospića (www.gospic.hr) navest će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojih područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

 Na istoj web – stranici, kao i na oglasnoj ploči Grada Gospića objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

–  životopis,
– dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
– dokaz o stručnoj spremi – presliku diplome,
– presliku radne knjižice (stranice s osobnim podacima, podacima o školskoj i stručnoj spremi, zaposlenju i stažu – za dokazivanje ostvarenog radnog staža do 1. srpnja 2013. god.) ili/i potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (za dokazivanje ostvarenog radnog staža nakon 1. srpnja 2013. god),
– potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (preslika rješenja) kojom se dokazuje ostvaren radni staž u trajanju od najmanje 5 godina na odgovarajućim poslovima,
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
– vlastoručno potpisanu izjavu da za imenovanje u službu ne postoje zapreke iz čl. 15 i 16.   Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu.

 Uvjerenje (medicine rada) o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati prije donošenja rješenja o imenovanju.

 Prijave na natječaj, zajedno s prilozima, kandidati su dužni dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Grad Gospić, Budačka 55, 53000 Gospić, s naznakom ” Natječaj za imenovanje pročelnika – tajnika Tajništva – Ne otvaraj”.

 Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u zakonskom roku.

GRAD GOSPIĆ

Back to top