JAVNI NATJEČAJ ZA IZRADU NOVOG LOGOTIPA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA GOSPIĆA

Na temelju donijete odluke  Turističkog vijeća TZ grada Gospića, Turistička zajednica grada Gospića raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izradu novog logotipa Turističke zajednice grada Gospića

 

PODACI O NARUČITELJU

Turistička zajednica grada Gospića

Bana Ivana Karlovića 1, 53000 Gospić

MB: 03376079

OIB: 00941718775

Tel: +385 (0)53 560752

www.visitgospic.com

t.z.gospica@gs.t-com.hr

PREDMET I SVRHA JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovog Javnog natječaja je izrada  logotipa Turističke zajednice grada Gospića sa svrhom upotrebe na svim on line i off line promidžbenim materijalima (plakati, letci, brošure, monografije, internetska stranica i ostalo).

OPĆI UVJETI JAVNOG NATJEČAJA

Javni natječaj upućuje se na sve kreativne fizičke i pravne osobe.

Svaka fizička ili pravna osoba može prijaviti više od jednog prijedloga idejnog rješenja novog logotipa Turističke zajednice grada Gospića.

SADRŽAJ PRIJAVE JAVNOG NATJEČAJA

Prijava mora sadržavati:

  1. popunjenu i potpisanu prijavu s podacima ponuditelja – obrazac A,
  2. popunjenu i potpisanu izjavu o autorstvu dostavljenog rješenja (izrada novog logotipa Turističke zajednice grada Gospića) -obrazac B,
  3. prijedlog dostavljenog rješenja ispisan na A4 ili A3 formatu i u elektroničkoj verziji u .pdf formatu,

Sve prijave koje neće sadržavati traženu dokumentaciju neće biti uzete u razmatranje.

SMJERNICE ZA IZRADU LOGOTIPA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA GOSPIĆA

S ciljem ujednačavanja prijavljenih rješenja, ponuditeljima se daju sljedeće smjernice za izradu prijedloga rješenja logotipa Turističke zajednice grada Gospića:

a) iz rješenja mora se prepoznati vizualni identitet Grada Gospića

b) mogu se koristiti bilo koje boje ili kombinacije boja;

c) da prijedlog rješenja svojom veličinom i mogućnostima omogućuje izvedbu logotipa urazne svrhe;

d) da je prijedlog rješenja kreativan, jedinstven i jednostavan te da prati suvremene trendove u dizajnu.

U slučaju dodatnih pitanja, obratiti se putem elektroničke pošte t.z.gospica@gs.t-com.hr s naznakom predmeta „ Javni natječaj – logotip TZ grada Gospića“.

ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici najkasnije do 15. listopada  2018. godine do 12:00 sati preporučenom poštom ili osobnom dostavom na adresu naručitelja:

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA GOSPIĆA

Bana Ivana Karlovića 1

53000 Gospić

s naznakom: „NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA ODABIR NOVOG LOGOTIPA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA GOSPIĆA

Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

PROVEDBA JAVNOG NATJEČAJA ZA ODABIR NOVOG LOGOTIPA

Postupak provedbe Javnog natječaja za odabira novog logotipa provodit će Turističko vijeće Turističke zajednice grada Gospića.

Turističko vijeće Turističke zajednice grada Gospića većinom glasova nazočnih članova donijet će odluku o najprihvatljivijem rješenju za odabir logotipa Turističke zajednice grada Gospića.

Turističko vijeće Turističke zajednice grada Gospića  može zasjedati i više puta do donošenje odluke.

Obavijest o odabiru bit će javno objavljena na službenim internetskim stranicama Turističke zajednice grada  Gospića www.visitgospic.com

Na odluku o odabiru logotipa Turističke zajednice grada Gospića ponuditelji nemaju pravo prigovora.

NAGRADA

Odabranom ponuditelju Javnog natječaja dodjeljuje se novčana nagrada u iznosu 5.000,00 kuna.

Sve buduće troškove vezane za izradu logotipa za primjenu na on line i off line promidžbenim materijalima snosi Turistička zajednica grada Gospića.

ZAVRŠNE ODREDBE

Turistička zajednica grada Gospića zadržava pravo ne prihvatiti nijednu od pristiglih ponuda i bez posebnog obrazloženja ponuditeljima poništiti Javni natječaj.

Turistička zajednica grada Gospića nije dužna nadoknaditi nikakve troškove Ponuditeljima, pa ni u slučaju poništenja Javnog natječaja.

Turistička zajednica grada Gospića nije javni naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13), te stoga nije obveznik provedbe postupka javnog nadmetanja na temelju ovog Zakona.

 

Gospić, 17. rujna 2018.

OBRAZAC_A
OBRAZAC_B

 

Back to top