Javni natječaj za prijam u službu u Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu

Na temelju članaka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu: Zakon, pročelnik Gradskog upravnog odjela za samoupravu i upravu Grada Gospića raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu, Odsjek za gospodarstvo i ruralni razvoj:

– viši stručni suradnik za gospodarstvo – 1 izvršitelj, m/ž na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Stručni uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili dr. društvene struke

– najmanje jedna godina radnog iskustva

– položen državni stručni ispit.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete propisane člankom 12. Zakona te za njihov prijam ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

Uz pisanu prijavu kandidati trebaju obavezno priložiti:

– životopis

– preslik domovnice

– preslik diplome

– dokaz o radnom stažu/radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

– preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijavu mogu podnijeti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz uvjet da ga polože u roku od jedne godine od dana rasporeda.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu je dužan priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu iz kojih je vodljivo spomenuto pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, navedeni su na službenim internetskim stranicama Grada Gospića (www.gospic.hr).

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Na službenoj internetskoj stranici Grada Gospića (www.gospic.hr) i oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Gospića objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, s naznakom: »Natječaj za prijam u službu – ne otvaraj«.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Klasa: 112-02/13-01/08
Urbroj: 2125/01-03-13-01

Grad Gospić

Back to top