Javni poziv

 

Sukladno članku 28. stavak 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne Novine“ broj 90/11), Grad Gospić objavljuje

 

JAVNI POZIV

vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja

ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU

 

Stupanjem na snagu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama određeni su uvjeti i postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada. Zakonom je omogućeno vlasnicima/investitorima zgrada izgrađenih bez akta kojima se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, da ishođenjem Rješenja o izvedenom stanju kod nadležnog tijela, ozakone takve zgrade.

 

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, a evidentirana je na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine.


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU podnosi se najkasnije do 31. prosinca 2012. godine, nadležnom upravnom tijelu:

 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša

i prirode, te komunalno gospodarstvo

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 GOSPIĆ.

Uz Zahtjev podnositelj prilaže:

 

– Geodetski elaborat, izrađen od ovlaštenog geodeta i ovjeren u   katastarskom uredu,

– Tri primjerka arhitektonske snimke, izrađene od ovlaštenog arhitekta,

– Dokaz o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti zgrade, izrađenog od ovlaštenog inženjera građevinarstva,

– Uvjerenje policijske uprave o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011. godine, na adresi nezakonito izgrađene zgrade,

– Dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje u prostoru nezakonito izgrađene zgrade (izvadak iz zemljišne knjige ili drugi dokaz da podnositelj zahtjeva ima pravo graditi – sudsko rješenje, ugovor, suglasnost  suvlasnika, dokaz o vremenu građenja i sl.),

– Iznimno kada se utvrđuje oblik i veličina građevne čestice spajanjem katastarskih čestica na kojima se nalazi nezakonito izgrađena zgrada, ako su te čestice u vlasništvu iste osobe, uz zahtjev se prilaže i posebna geodetska podloga.

 

Pravna posljedica propuštanja ozakonjenja zgrade je da se zgrada ne može otuđiti, kao ni zemljište na kojem je izgrađena, dok se takva zgrada ne ukloni. Ugovor sklopljen protivno ovoj odredbi ne proizvodi pravne učinke i ne može se provesti u zemljišnim knjigama niti u drugim javnim evidencijama.

  

Obrazac za podnošenje Zahtjeva može se dobiti u navedenom Upravnom odjelu, radnim dano od 08:00 do 14:00 sati, a dodatne informacije, u isto vrijeme, na telefon: 053/560-580, 560-582, 560-583.GRADONAČELNIK

Milan Kolić, v.r.

Back to top