Javni poziv – Savjet mladih Grada Gospića

Mladi

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/07), Gradsko vijeće Grada Gospića objavljuje


J A V N I   P O Z I V
za predlaganje kandidata za izbor članova
Savjeta mladih Grada Gospića

 

I.

 

            Gradsko vijeće Grada Gospića pokreće postupak izbora za članove Savjeta mladih Grada Gospića koji se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život na području Grada Gospića.

 

II.

            Savjet mladih Grada Gospića osniva se kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća.

            Savjet mladih Grada Gospića ima 9 članova koje bira Gradsko vijeće na vrijeme od dvije (2) godine.

 

III.

            Kandidate za članove Savjeta mladih Grada Gospića predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici mladih, sa sjedištem na području Grada Gospića.

 

IV.

            Za članove Savjeta mladih Grada Gospića kandidirati se mogu osobe s prebivalištem na području Grada Gospića u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

 

V.

            Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih Grada Gospića podnosi se u pisanom obliku s obrazloženjem, na propisanom obrascu koji sadrži:

 

       naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,

       podatke o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište),

       obrazloženje prijedloga.

 

Prijedlog potpisuje ovlaštena osoba, uz izjavu kandidata da prihvaća kandidaturu i ovjerava pečatom.

            Prijedlog se podnosi na propisanom obrascu koji je dostupan na web stranicama Grada Gospića www. gospic.hr ili se može podići u Tajništvu Grada.

 

VI.

            Javni poziv će se objaviti u Novom listu (prilogu Lički list) i na web stranici Grada.

            Rok za podnošenje prijedloga kandidata je najkasnije do 08. studenog 2011. godine.

VII.

            Prijedlozi kandidata za Savjet mladih Grada Gospića s odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom predaju se neposredno u pisarnici Grada ili na adresu: Grad Gospić, Tajništvo, Budačka 55, 53000 Gospić s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Gospića.“

VIII.

            Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati.

 

 

Klasa: 011-02/11-01/01
Urbroj: 2125/01-01-11-03

                                                                      

GRADSKO VIJEĆE GRADA GOSPIĆA

Back to top