JAVNI POZIV za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Gospića

KLASA:100-01/20-01/1

URBROJ:2125/01-02-20-02

Gospić, 26.08.2020.god.

Na temelju članak 10. Zakona o radu („Narodne novine“  br. 93/14, 127/17, 98/19) , Mjere aktivne politike zapošljavanja  HZZ-a, Javni rad, Programa za sufinanciranje/ financiranje zapošljavanja u javnom radu, te  članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 1/12, 2/12, 3/13, 7/15, 1/18, 3/20)  gradonačelnik Grada Gospića, objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Gospića

 

Pozivaju se osobe prijavljene u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Gospić, a koje ispunjavanju kriterije za uključivanje u mjeru „Javni rad“ da se prijave za zapošljavanje u Programu za sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu na području Grada Gospića.

Područje djelovanja na koje je usmjeren javni rad je zaštita i očuvanje okoliša te ostali društveno korisni radovi.

Rad se odvija na području Grada Gospića, a obuhvaća naselja Lički Osik i Gospić.

Hrvatski  zavod za zapošljavanje financirat će  100% troška minimalne bruto plaće za osobe bez staža osiguranja  ciljane skupine 1., u iznosu od 4.062,51 kn po osobi, odnosno 50% troška minimalne bruto plaće za  osobe 2. ciljane skupine u iznosu od 2.031,25 kn , kao i putne troškove ukoliko ima više od 2 km od adrese stanovanja do adrese poslodavca, za dane provedene u javnom radu,  a maksimalno do iznosa od 1.400,00 kn.

Na osobe zaposlene prema Programu javnih radova primjenjuju se prava iz Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Gradom Gospićem,  te prava iz radnog odnosa sukladno odredbama Zakona o radu i odgovarajućim provedbenim propisima.

 

Trajanje programa: 6 mjeseci

Broj radnika:  4

Naziv radnog mjesta: radnik na revitalizaciji javnih površina

Stručna sprema : NKV, KV, SSS

Radno iskustvo: Nije bitno

Radno vrijeme : od 7-15 sati

 

Na javni poziv se mogu prijaviti  dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu radu , mlade osobe i to:

  1. Bez obzira na duljinu prijave u evidenciju:

– osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e,

– mlade osobe do 29 godina  prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,

– mladi do 25 godina  prijavljeni u evidenciju duže od 6 mjeseci,

– mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju duže od 12 mjeseci,

— osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina,

  1. -korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih
  2. – osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci

– osobe starije od 29 godina  prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci

– mladi od 25 do 29 godina prijavljeni u evidenciji od 6 mjeseci do 36 mjeseci

 

Prijavi/zamolbi obavezno je priložiti slijedeće priloge:

  • Zamolba
  • Preslika svjedodžbe o završenom obrazovanju
  • Preslika osobne iskaznice
  • Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji  (e-radna knjižica)
  • Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe
  • Podatak o JMBG-u , te broj mobitela ili tel.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata  i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17 i 98/19), dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog zakona. Dokazi potrebi za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske pod  linkom: https:/branitelji.gov.hr/zapošljavnaje-843/8436.Također potrebno je dostaviti i potvrde ukoliko ispunjavaju uvjete iz članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01,103/03, 148/13, 98/19), te uvjete iz članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 32/20).

Prijave se podnose osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu. Grad Gospić, Budačka 55, 53000 Gospić, s naznakom „Javni poziv –Program javnih radova“, u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stanici Grada Gospića.    

Po dobivanju suglasnosti HZZ-a s odabranim radnicima koji ispunjavaju uvjete HZZ-a biti će potpisani ugovori o radu na određeno vrijeme.

0vaj javni poziv objavljuje se na  oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici  Grada Gospića.

 

GRADONAČELNIK

Karlo Starčević

Back to top