Javni poziv za prodaju rabljenog službenog vozila

Na temelju Zaključka o prodaji rabljenog službenog vozila u vlasništvu Grada Gospića putem usmenog javnog nadmetanja, Klasa: 406-01/15-01/9, Urbroj: 2125/01-02-16-06 od 25.04.2016.god., Povjerenstvo za provođenje usmenog javnog nadmetanja za prodaju rabljenog službenog vozila Grada Gospića, objavljuje

J A V N I  P O Z I V

za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Grada Gospića
putem usmenog javnog nadmetanja

 

I PREDMET PRODAJE

Predmet  prodaje putem usmenog javnog nadmetanja je rabljeno službeno vozilo u vlasništvu Grada Gospića marke Peugeot, tip vozila 607, model 2.9E, boja crna s efektom, broj šasije VF39DXFXF92097567, snage motora 152 kw, prijeđenih kilometara 387000, registriran, u voznom stanju.

Predmetno vozilo nalazi se na adresi Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, i može se pregledati svaki radni dan u vremenu od 07.00 do 15.00 sati.

II PRODAJNA CIJENA

Početna prodajna cijena za predmetno vozilo iznosi 15.000,00 kuna, a utvrđuje se po principu „viđeno-kupljeno“.

III MJESTO I VRIJEME PRODAJE

Usmeno javno nadmetanje za vozilo Peugeot 607, održati će se dana 11.05.2016.god. u  Gradskoj vijećnici  Grada Gospića, Budačka  55, s početkom u 9,00 sati.

IV UVJETI JAVNOG NADMETANJA

Javnom nadmetanju mogu pristupiti pravne ili fizičke osobe koje prije utvrđenog roka za usmeno javno nadmetanje uplate jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene vozila na račun Grada Gospića IBAN HR4323900011813000004, poziv na broj 68 7722-OIB uplatitelja, uz naznaku „Jamčevina za usmeno javno nadmetanje za prodaju vozila“ te dokaz o uplaćenoj jamčevini predaju ovlaštenim predstavnicima Grada Gospića koji provode postupak javnog nadmetanja. 

Ponuditelji su dužni uz dokaz o uplaćenoj jamčevini službenim osobama predočiti osobnu iskaznicu, a u slučaju da zastupaju pravne osobe dužni su predočiti i pisanu ovlast za zastupanje u javnom nadmetanju.

Na upit voditelja javnog nadmetanja za vozilo Peugeot 607 ponuditelji iznose svoju ponude više od početne cijene, s tim da  povećanje ponude može iznositi najmanje 100,00 kuna .

Usmeno javno nadmetanje traje sve dok ima viših ponuda.

Vozilo se prodaje osobi koja ponudi najvišu cijenu na usmenom javnom nadmetanju.

Tijek usmenog javnog nadmetanja, iznesene ponude ponuditelja i najviša ponuđena cijena unose se u zapisnik.

Zapisnik potpisuju ponuditelji  koji su pristupili usmenom javnom nadmetanju  i  članovi Povjerenstva za provođenje usmenog javnog nadmetanja.

V  ZAKLJUČENJE UGOVORA

S ponuditeljem koji je na usmenom javnom nadmetanju ponudio najvišu cijenu za vozilo, Grad Gospić će u roku od 8 dana od dana provođenja usmenog javnog nadmetanja zaključiti ugovor o kupoprodaji.

Kupoprodajna cijena bit će umanjena za uplaćeni iznos jamčevine. 

U koliko ponuditelj u navedenom roku ne pristupi potpisu kupoprodajnog ugovora gubi pravo na povrat jamčevine.

U koliko  ponuditelj pravodobno ne potpiše kupoprodajni ugovor i u propisanom roku ne uplati kupoprodajnu cijenu, Grad Gospić pozvat će  u pisanoj  formi ponuditelja koji je na usmenom javnom nadmetanju ponudio po visini drugu najvišu ponudu da u roku od 8 dana  od dana primitka pisanog poziva zaključi kupoprodajni ugovor.

Ponuditeljima koji nisu uspjeli na usmenom javnom nadmetanju uplaćena jamčevina bit će vraćena u roku od 8 dana od dana izvršene uplate.

Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos cijene u korist proračuna Grada Gospića na račun broj: IBAN HR 4323900011813000004, poziv nabroj 68 7722-OIB uplatitelja, u roku od 8 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

 

VI  OBAVIJEST I INFORMACIJE

Sve informacije i obavijesti o predmetu nadmetanja zainteresirane osobe mogu dobiti u Gradu  Gospiću, Budačka 55, soba br. 28.

Ovaj poziv bit će objavljen na web stranici Grada Gospića.

Klasa; 406-01/15-01/9
Urbroj: 2125/01-02-16-08

 Povjerenstvo za provođenje
usmenog javnog nadmetanja

Back to top