Javni poziv za uvid u spis predmeta – LUKA ADŽIJA, LAVOSLAVA VUKELIĆA 20, 53000 GOSPIĆ

REPUBLIKA HRVATSKA

Ličko-senjska županija

Grad Gospić

Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za graditeljstvo i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000033

URBROJ: 2125/01-07-19-0003

Gospić, 07.08.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

LUKA ADŽIJA, HR-53000 GOSPIĆ, LAVOSLAVA VUKELIĆA 20

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine stambene namjene, druge skupine

na novoformiranoj građevnoj čestici 114/3 k.o. Lipe

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Trg Stjepana Radića 14, 53000 Gospić, Grad Gospić, Odsjek za graditeljstvo i zaštitu okoliša.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SLUŽBENIK KOJI PRIVREMENO OBAVLJA

POSLOVE VODITELJA ODSJEKA

Andrijana Miloš, mag. iur.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela
  2. Mrežna stranica
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
  4. U spis, ovdje
Back to top